Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Erlang Python Shell
Tree: f6fcb3d6f8

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
MongolianBaiti
MongolianScript
fexporter
fontcreator
fonts
misc
scripts
test
README

README

# __ __ ___ _  _ ____ ___ _   ____ ___ ____ _  _ ___ ____
# | \/ |/ _ \| \ | |/ ___|/ _ \| |  | __ )_ _/ ___| | | |_ _/ ___|
# | |\/| | | | | \| | | _| | | | |  | _ \| | |  | |_| || | | _
# | | | | |_| | |\ | |_| | |_| | |___| |_) | | |___| _ || | |_| |
# |_| |_|\___/|_| \_|\____|\___/|_____|____/___\____|_| |_|___\____|
#
/-------------------------------------------------/
 "Өсөхөөс сурсан үндэсний хэл мартаж болшгүй соёл
 Үхтэл орших төрөлх нутаг салж болшгүй орон"
                  Д.Нацагдорж
/--------------------------------------------------/

Ерөнхий
=======
Зорилго маань дараах хэдэн зүйлд төвлөрөв:

- ангилал болон дүрэмд оролцсон бүх үсгийн жагсаалт, тэдгээрийг дүрс зураг юмуу вэб хүснэгт болгож харуулах
- шинэ үсэг хялбар түргэн бүтээхэд зориулагдсан автомат арга
- бусад төрлийн хэрэгтэй зэвсгүүд
- ...

fexporter
=========
энэ нь ОТФ үсгийн маягийн дүрмийг нэг бол dot хэлбэртэй зураг болгох, эсвэл вэб хүснэгт болгож экпортлоно. Дүрмийг шалгаж шүүхэд хэрэглэгдэх зориулалтаар бүтээв.

fontcreator
===========
Шинэ үсэг бүтээх зэвсэг. Энд хоёр зэвсэг гол үүрэг гүйцэтгэнэ.
crazyfonter.py
--------------
 үсгийн дүрэм, зураг, суурилах фонт гурав бэлэн байвал үүгээр бүрэн OТФ үсгийн маяг үүсгэнэ.

mongoluseg.py
-------------
 үндсэн зурлагуудыг ашиглаж бүх үсгийг зурах зэвсэг. Хоёр файл энд анхаарлын төв байх ёстой:
 useg_zurlaga_atom - үсэг зурахад хэрэгтэй үндсэн зурлаганууд
 useg_zurlaga_desc - үсэгнүүдийг үндсэн зурлагаар зурах заавар

эдгээр зэвсэгүүд тус бүрдээ тохируулгын файлтай бөгөөд уг файлд хэрэгтэй файлуудынх нь замыг нь зааж өгөх хэрэгтэй.

Хийх зүйлс:
-----------
- Илүү автоматжуулалт ( Makefile )

ХЭТИЙН
======
- дүрслэх алхамт дараалал (алгоритм)
...
Something went wrong with that request. Please try again.