Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
30 lines (17 sloc) 1.17 KB

React vs Angular

Po miesiącach wytężonej pracy i ciągłego przekładania na później, oddaję w wasze ręce... uszy? słuchawki? nagranie z panelu dyskusyjnego Rect vs Angular, który miałem okazję moderować w lutym tego roku.

Nagranie nie jest idealne, ale odszumiłem je jak tylko mogłem. Odgłosy pisania na klawiaturze musicie wybaczyć Sebastianowi :) - gdyby nie on, nie byłoby nagrania!

Podziękowania dla panelistów i organizatorów!

Audio do pobrania

Nagranie podzielone na rozdziały Całe nagranie w jendym pliku
Otwórz folder Pobierz plik

Linki

Licencja

Creative Commons Attribution Non-commercial

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/

Czyli jeśli podajesz dalej, to napisz skąd masz i nie zarabiaj na tym.