Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
45 lines (31 sloc) 1.31 KB

Virtualboxin asennus Linux Kalilla

Huom! Ohje ei toimi livetikulta, vaan vaatii Kalin asennuksen

Tarkistetaan oman Linux Headerin versio komennolla:
uname -a

Ennen näitä askelia Kali näyttää jotain vastaavaa:
Linux kali 4.17.0-kali1-amd64

Haluamme päivittää versiosta 4.17 versioon 4.18.

Ensimmäisenä täytyy päivittää Linux-image versioon 4.18.

Katsotaan tarjolla olevia paketteja:

apt-get update
apt-cache search linux-image

Valitaan linux-image-4.18.0-kali1-amd64. Asennetaan se komennolla:
sudo apt-get install -y linux-image-4.18.0-kali1-amd64

Seuraavaksi asennetaan Linux Headerit:

sudo apt-cache search linux-headers
sudo apt-get install -y linux-headers-4.8.0-kali1-amd64 
sudo apt install -y linux-headers-amd64

Näiden vaiheiden jälkeen käynnistetään kone uudestaan ja tarkistetaan tulos:
uname -a

KaliVbox

Virtualboxin asennus
Paketin voi hakea suoraan Virtualboxin sivuilta tai käyttämällä komentoa:
sudo apt install -y virtualbox virtualbox-guest-additions-iso virtualbox-ext-pack

Virtualboxin voi käynnistää joko graafisesti tai komennolla:
virtualbox

(Windows 10 asennus Virtualboxilla) toimii

You can’t perform that action at this time.