navruz.net source code
PHP JavaScript Other
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
application
assets
system
themes
.gitignore
.htaccess
README.md
index.php

README.md

Codeigniter 2.1 ve MongoDB ile yazdığım, hali hazırda navruz.net üzerinde çalışan blog yazılımı.

Kurulum

  • Dosyaları sunucunuza yükleyip config/mongo.php dosyasından MongoDB ayarlarını yapın.
  • application/cache klasörüne ve alt klasörlerine yazma izni verin.
  • Anadizine sitemap.xml ve sitemap.xml.gz dosyalarını oluşturun ve CHMOD ayarlarını 666 olarak ayarlayın.
  • Captcha özelliğinin çalışması için config/recaptcha.php dosyasına API bilgilerinizi girin.
  • siteadi.com/install adresinden uygulamayı çalıştırıp gerekli bilgileri doldurun.