Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Zasady tworzenia spójnych, zgodnych z regułami języka deklaracji CSS

Poniżej opisane zostały podstawowe zasady tworzenia arkuszy stylów. Nie jest to uniwersalne czy wyczerpujące temat zestawienie. Intencją autora nie było bowiem narzucanie jedynie słusznych rozwiązań, a raczej zachęta do stosowania istniejących, wypróbowanych i uznanych wzorców.

Z tego samego powodu mile widziana będzie wszelka pomoc w dalszym rozwijaniu i wzbogacaniu niniejszego dokumentu.

Artykuł Idiomatic CSS w oryginale

Spis treści

 1. Główne zasady
 2. Wcięcia
 3. Komentarze
 4. Format
 5. Nazewnictwo
 6. Przykłady praktyczne
 7. Organizacja
 8. Przygotowanie i wdrożenie

Podziękowania

1. Główne zasady

„Pierwszym krokiem do stworzenia projektu, który odniesie sukces, jest zrozumienie, że pisanie kodu dla samego siebie to Bardzo Zły Pomysł®. Jeśli z twoich rozwiązań mają korzystać tysiące innych osób, nie pisz tak, jak lubisz, ale tak, by osiągnąć maksymalną przejrzystość.” - Idan Gazit

 • Nie jesteś maszyną do kompilowania czy kompresowania kodu i nie staraj się nią zostać.
 • Kod powinien zawsze wyglądać tak, jakby napisał go jeden człowiek - niezależnie od liczby osób współpracujących przy tym zadaniu.
 • Trzymaj się ściśle ustalonych na wstępie reguł.
 • Jeśli masz wątpliwości, korzystaj z istniejących, sprawdzonych rozwiązań.

2. Wcięcia

W całym projekcie stosuj konsekwentnie tylko jeden styl wcięć. Nie zapominaj, że wcięcia służą przede wszystkim czytelności kodu.

 • Nigdy nie stosuj równolegle spacji i tabulatorów.
 • Wybierz jedną z powyższych metod do tworzenia wcięć (najlepiej spacje) i trzymaj się jej.
 • Jeśli używasz spacji, wybierz stałą liczbę znaków dla jednego poziomu wcięcia (najlepiej cztery).

Wskazówka: włącz w swoim edytorze kodu opcję pokazywania znaków niedrukowalnych. To pozwoli ci wyeliminować spacje na końcu linii i w pustych wierszach.

Wskazówka: używaj pliku EditorConfig albo innego rozwiązania, które pomoże ci trzymać się ustalonych zasad tworzenia wcięć.

3. Komentarze

Dokładne dokumentowanie kodu jest niezwykle istotne. Poświęć czas na opisanie komponentów, ich działania i ograniczeń oraz sposobu ich tworzenia. Nie pozwól, żeby inni członkowie zespołu musieli domyślać się znaczenia kodu.

Styl tworzenia komentarzy powinien być prosty i spójny w obrębie całego projektu.

 • Umieszczaj komentarze w nowej linii, nad elementem, który opisują.
 • Unikaj tworzenia komentarzy na końcu linii.
 • Utrzymuj sensowne maksimum długości linii, np. 80 znaków.
 • Używaj komentarzy do dzielenia kodu CSS na osobne sekcje.
 • Komentuj, używając standardowych zdań i wcięć akapitów.

Wskazówka: skonfiguruj swój edytor tak, byś mógł stosować skróty klawiszowe do wstawiania komentarzy w ustalonej wcześniej postaci.

Przykład:

/* ==========================================================================
  Blok komentarzy sekcji
  ========================================================================== */

/* Blok komentarzy podsekcji
  ========================================================================== */

/**
 * Krótki opis z zastosowaniem formatowania w stylu Doxygen
 *
 * Długi opis - pierwsze zdanie rozpoczyna się tutaj i biegnie jeszcze przez
 * chwilę, zajmując cały wiersz, aby wreszcie zakończyć się konkluzją w tym
 * miejscu, u dołu akapitu.
 *
 * Dłuższy opis jest najlepszym miejscem do umieszczenia szczegółowych
 * objaśnień i dokumentacji. Może zawierać przykładowy kod HTML, adresy
 * internetowe oraz inne przydatne informacje.
 *
 * @tag To jest znacznik o nazwie 'tag'
 *
 * @todo To jest opis todo, wskazujący istotne zadanie, które należy wykonać
 *  później. Zawija się po około 80 znakach a kolejne linie są wcięte za
 *  pomocą 2 spacji.
 */

/* Podstawowy komentarz */

4. Format

Wybrany format kodu musi gwarantować, że kod ten będzie łatwy do przeczytania i skomentowania, co w efekcie zminimalizuje szanse przypadkowego popełnienia błędu. W ten sposób także tworzenie przejrzystych zestawień zmian w plikach i wskazywanie osób odpowiedzialnych za określone poprawki stanie się znacznie łatwiejszym zadaniem.

 • W deklaracjach z wieloma selektorami używaj jednego selektora w linii.
 • Wstawiaj jedną spację przed nawiasem otwierającym zestaw reguł.
 • W bloku reguł umieszczaj jedną deklarację w wierszu.
 • Stosuj jeden poziom wcięcia dla każdej deklaracji.
 • Wstawiaj jedną spację po dwukropku w deklaracji.
 • Używaj wartości pisanych małymi literami i skrótów, np. #aaa.
 • Stosuj pojedyncze i podwójne cudzysłowy w sposób spójny. Preferuj jednak podwójne, jak na przykład content: "".
 • Wyodrędbniaj cudzysłowami wartości atrybutów w selektorach, na przykład input[type="checkbox"].
 • Tam gdzie to możliwe unikaj podawania jednostek dla wartości zerowych, na przykład margin: 0.
 • W oddzielonych przecinkami właściwościach wstawiaj spację po każdym przecinku.
 • Pamiętaj o średniku na końcu ostatniej deklaracji w bloku.
 • Nawias zamykający zestaw reguł umieszczaj w tej samej kolumnie (z tym samym wcięciem), co otwierający.
 • Bloki deklaracji oddzielaj pustą linią.
.selektor-1,
.selektor-2,
.selektor-3[type="text"] {
  -webkit-box-sizing: border-box;
  -moz-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
  display: block;
  font-family: helvetica, arial, sans-serif;
  color: #333;
  background: #fff;
  background: linear-gradient(#fff, rgba(0, 0, 0, 0.8));
}

Kolejność deklaracji

Deklaracje powinny być uporządkowane zgodnie z jedną, przyjętą na wstępie regułą. Preferowanym przeze mnie sposobem jest umieszczanie na początku właściwości określających strukturę elementu - czyli np. jego pozycję i wymiary.

.selektor {
  /* Pozycja */
  position: absolute;
  z-index: 10;
  top: 0;
  right: 0;
  bottom: 0;
  left: 0;

  /* Wyświetlanie i wymiary */
  display: inline-block;
  overflow: hidden;
  box-sizing: border-box;
  width: 100px;
  height: 100px;
  padding: 10px;
  border: 10px solid #333;
  margin: 10px;

  /* Inne */
  background: #000;
  color: #fff
  font-family: sans-serif;
  font-size: 16px;
  text-align: right;
}

Stosunkowo popularne jest także porządkowanie deklaracji alfabetycznie. Metoda ta ma jednak taką wadę, że oddziela od siebie powiązane właściwości. W takim wypadku np. definicje marginesów, odstępów, wysokości i szerokości elementu będą rozrzucone po całym bloku.

Wyjątki i drobne odstępstwa

Duże fragmenty arkusza zawierające pojedyncze deklaracje można formatować nieco inaczej, ujmując całość w jednym wierszu. W takim wypadku po nawiasie otwierającym oraz przed zamykającym należy wstawić spację.

.selektor-1 { width: 10%; }
.selektor-2 { width: 20%; }
.selektor-3 { width: 30%; }

Dłuższe, oddzielone przecinkami właściwości, np. zestawy gradientów albo cieni, można rozbijać na kilka linii, by poprawić czytelność i ułatwić generowanie przejrzystych zestawień zmian. Poniższy przykład obrazuje jedno z możliwych rozwiązań:

.selektor {
  background-image:
    linear-gradient(#fff, #ccc),
    linear-gradient(#f3c, #4ec);
  box-shadow:
    1px 1px 1px #000,
    2px 2px 1px 1px #ccc inset;
}

Preprocesory: dodatkowe uwagi dotyczące formatu

Różne narzędzia do wstępnego przetwarzania kodu CSS mają zróżnicowane możliwości i składnię. W związku z tym zasady postępowania należy ustalać zawsze w odniesieniu do unikalnych właściwości danego preprocesora. Te wskazane niżej odnoszą się do jednego z nich - Sass.

 • Ogranicz zagnieżdżanie do jednego poziomu. To pozwoli ci uniknąć tworzenia nazbyt szczegółowych selektorów.
 • Unikaj stosowania dużej liczby zagnieżdżonych reguł. 20 wierszy wydaje się być rozsądną granicą. Podziel kod na mniejsze fragmenty, gdy tylko zauważysz, że traci na czytelności.
 • Pamiętaj o umieszczaniu @extend w pierwszych liniach bloku deklaracji.
 • Gdy to możliwe, grupuj @include na początku bloku deklaracji, zaraz za @extend.
 • Nazwy tworzonych przez siebie funkcji poprzedzaj x- lub innym prefiksem. Pomoże ci to odróżnić je w trakcie pracy od domyślnych funkcji CSS i uniknąć konfliktów z funkcjami zawartymi w innych bibliotekach.
.selektor-1 {
  @extend .inna-regula;
  @include clearfix();
  @include box-sizing(border-box);
  width: x-jednostka-siatki(1);
  // pozostałe deklaracje
}

5. Nazewnictwo

Wybór odpowiedniego nazewnictwa jest trudny, ale bardzo istotny. To kluczowy element w procesie tworzenia łatwej w aktualizacji i elastycznej bazy kodu CSS.

 • Unikaj zbyt częstego wykorzystywania skróconych nazw klas. Nie komplikuj kodu ponad potrzebę.
 • Używaj jasnych, kojarzących się, dobrze przemyślanych nazw klas.
 • Wybierz zrozumiały i spójny wzorzec tworzenia nazw, który będzie zrozumiały zarówno w trakcie lektury kodu HTML, jak i CSS.
 • Selektory dla komponentów strony powinny wykorzystywać nazwy klas - unikaj używania nazw tagów i identyfikatorów (id).
/* Przykład kodu z kiepskimi nazwami klas */

.m-prz {
  overflow: auto;
}

.tk {
  background: #000;
}

/* Przykład kodu z lepszymi nazwami */

.mozna-przewijac {
  overflow: auto;
}

.tekst-kolumny {
  background: #000;
}

6. Przykłady praktyczne

Propozycje zastosowania opisanych wcześniej konwencji.

/* ==========================================================================
  Siatka
  ========================================================================== */

/**
 * Przykładowy kod HTML:
 *
 * <div class="siatka">
 *   <div class="komorka komorka-5"></div>
 *   <div class="komorka komorka-5"></div>
 * </div>
 */

.siatka {
  overflow: visible;
  height: 100%;
  /* Zapobiegaj zawijaniu tekstu w komórkach z inline-block */
  white-space: nowrap;
  /* Usuń spacje między komórkami */
  font-size: 0;
}

.komorka {
  position: relative;
  display: inline-block;
  overflow: hidden;
  box-sizing: border-box;
  width: 20%;
  height: 100%;
  /* Ustaw odstępy między komórkami */
  padding: 0 10px;
  border: 2px solid #333;
  vertical-align: top;
  /* Resetuj spacje */
  white-space: normal;
  /* Resetuj rozmiar czcionki */
  font-size: 16px;
}

/* Stany komórek */

.komorka.jest-animowana {
  background-color: #fffdec;
}

/* Wymiary komorek
  ========================================================================== */

.komorka-1 { width: 10%; }
.komorka-2 { width: 20%; }
.komorka-3 { width: 30%; }
.komorka-4 { width: 40%; }
.komorka-5 { width: 50%; }

/* Modyfikacje komorek
  ========================================================================== */

.komorka--szczegoly,
.komorka--istotne {
  border-width: 4px;
}

7. Organizacja

Odpowiednia organizacja jest istotnym elementem tworzenia każdej bazy kodu CSS. W przypadku dużych baz to wręcz kwestia kluczowa.

 • Pamiętaj o logicznym wyodrębnianiu samodzielnych fragmentów kodu.
 • Używaj osobnych plików (łączonych podczas budowania kodu) aby w prosty sposób dzielić kod na mniejsze komponenty.
 • Jeśli używasz preprocesora, powtarzające się definicje kolorów, typografii itp. przypisuj do zmiennych.

8. Przygotowanie i wdrożenie

W projektach powinno się zawsze wdrażać pewne ogólne zasady, według których kod źródłowy może być analizowany, testowany, kompresowany i wersjonowany przed wdrożeniem. Doskonałym narzędziem służącym do tego celu jest grunt autorstwa Bena Almana.

Podziękowania

Dziękuję wszystkim, którzy współtworzyli idiomatic.js. Projekt ten był dla mnie źródłem inspiracji, cytatów i wskazówek.