Switch branches/tags
Nothing to show
Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
..
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

Principi pisanja konzistentnog, idiomatskog CSS-a

Sledeći dokument ocrtava razumne stilove za CSS razvoj. Nije namenjen da bude perskriptivan i ja ne želim da namećem svoje preferencije stilova na kod drugih ljudi. Međutim, ove smernice snažno ohrabruju korišćenje postojećih, zajedničkih, razumnih šema.

Ovo je "živi" dokument i nove ideje su uvek dobrodošle. Molimo Vas da doprinesete.

Idiomatski CSS na Engleskom (Original)

Sadržaj

 1. Generalni principi
 2. Znaci za razmake
 3. Komentari
 4. Formatiranje
 5. Imenovanje
 6. Praktični primeri
 7. Organizovanje
 8. Izrada i razvoj

Priznanja

1. Generalni principi

"Deo zaduženja dobrog stjuarda za uspešan projekat je shvatanje da pisanje koda za samog sebe je loša ideja™. Ako hiljade ljudi koristi tvoj kod, onda piši tvoj kod sa maksimalnom jasnoćom, a ne sa svojim personalnim preferencijama o tome kako da se napraviš pametan u okviru specifikacije." - Idan Gazit

 • Sav kod u bilo kom projektu bi trebao da izgleda kao da ga je pisala jedna osoba, bez obzira koliko je ljudi doprinelo razvoju projekta.
 • Striktno primenjujte dogovoreni stil.
 • Ako ste u sumnji, koristite postojeće, zajedničke šablone.

2. Znaci za razmake

Samo jedan stil bi trebao da postoji u celom vašem projektu. Uvek budite konzistentni u upotrebi razmaka. Koristite razmake da poboljšate čitljivost.

 • Nikada nemojte mešati space karakter i tab za indentaciju.
 • Izaberite između mekih indentacija(space karakteri) i pravih tabova. Držite se vašeg izbora bez obzira na sve. (Preferencija: space karakteri)
 • Ako koristite space karaktere, izaberite broj karaktera za indentacioni nivo. (Preferencija: 4 space karaktera)

Savet: konfigurišite vaš editor da prikazuje "nevidljive karaktere". Ovo će vam omogućiti da eliminišete prazne karaktere na kraju linije, da eliminišete space karaktere praznim linijama i da izbegnete "zagađivanje" komitova.

3. Komentari

Dobro komentarisan kod je ekstremno bitan. Uzmite vremena da opišete komponente, kako rade, njihove limite, i način na koji su konstruisani. Nemojte ostavljati drugim članovima tima da nagađaju svrhu neuobičajenih i ne očiglednih delova koda.

Stil komentara treba da bude jednostavan i konzistentan u celom projektu.

 • Postavljajte komentare na novu liniju iznad dela koda koji hoćete da iskomentarišete.
 • Izbegavajte komentare na kraju linije koda.
 • Držite dužinu linije na razumnom maksimumu, npr 80 kolona.
 • Slobodno koristite komentare da "razbijete" CSS kod na diskretne sekcije.
 • Koristite komentare dužine jedne rečenice i konzistentno indentovanje teksta.

Savet: konfigurišite vaš editor da vam omogući prečice za ispisivanje unapred dogovorenog šablona za komentare.

CSS primer:

/* ==========================================================================
  Blok komentar za odeljak
  ========================================================================== */

/* Blok komentar za pododeljak
  ========================================================================== */

/*
 * Blok komentar za grupu.
 * Idealan za objašnjavanja koja se protežu u više redova i dokumentaciju.
 */

/* Običan komentar */

SCSS primer:

// ==========================================================================
// Blok komentar za odeljak
// ==========================================================================

// Blok komentar za pododeljak
// ==========================================================================

//
// Blok komentar za grupu.
// Idealan za objašnjavanja koja se protežu u više redova i dokumentaciju.
//

// Običan komentar

4. Formatiranje

Izabrani tip formatiranja koda mora da obezbedi da je kod: lak za čitanje; lak da se jasno komentariše; minimizuje šanse da se slučajno uvedu greške; i rezultira korisnim diff i blame komandama u vašem sistemu za kontrolu verzija.

 1. Jedan selektor na jednu liniju kada koristite više selektora u jednom setu pravila.
 2. Jedan space karakter pre otvarajuće zagrade za set pravila.
 3. Jedna deklaracija na jednu liniju unutar seta pravila.
 4. Jedan nivo indentacije za svaku deklaraciju.
 5. Jedan space karakter nakon dve tačke u deklaraciju.
 6. Uvek stavite tačku-zarez na kraju poslednje deklaracije u deklarativnom bloku.
 7. Stavite zatvarajuću zagradu seta pravila u istu kolonu gde se nalazi prvi karakter selektora tog seta pravila.
 8. Razdvojite svaki set pravila praznom linijom.
.selektor-1,
.selektor-2,
.selektor-3 {
  -webkit-box-sizing: border-box;
  -moz-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
  display: block;
  color: #333;
  background: #fff;
}

Redosled deklaracija

Deklaracije bi trebale biti poređane u skladu sa jednim principom. Moje preferencije su da slična svojstva budu grupisana zajedno i da strukturno bitna svojstva (npr pozicioniranje i box-model) budu deklarisana pre svojstava za tipografiju, pozadine i boje.

.selektor {
  position: relative;
  display: block;
  width: 50%;
  height: 100px;
  padding: 10px;
  border: 0;
  margin: 10px;
  color: #fff
  background: #000;
}

Alfabetni redosled je isto popularan, ali mana mu je da razdvaja slična svojstva. Na primer, svojstva za pomeranja pozicija više nisu grupisana zajedno i box-model svojstva mogu da završe raširena kroz ceo deklarativni blok.

Izuzeci i mala odstupanja

Veliki blokovi gde se nalaze deklaracije u samo jednoj liniji mogu koristiti malo izmenjen format na jednoj liniji. U ovom slučaju space karakter se postavlja posle otvarajuće i pre zatvarajuće zagrade.

.selektor-1 { width: 10%; }
.selektor-2 { width: 20%; }
.selektor-3 { width: 30%; }

Dugačka svojstva koja su razdvojena zarezom, kao što su na primer kolekcija gradijenta ili senka, mogu biti raspoređena preko više linija sve sa ciljem poboljšanja čitljivosti, a takođe da može da proizvede bolji diff. Postoje razni formati koji bi mogli biti korišćeni, jedan primer je prikazan ispod.

.selector {
  box-shadow:
    1px 1px 1px #000,
    2px 2px 1px 1px #ccc inset;
  background-image:
    linear-gradient(#fff, #ccc),
    linear-gradient(#f3c, #4ec);
}

Razno

 • Koristite heksadecimalne vrednosti sa malim slovim, npr #aaa.
 • Koristite jedan ili dupli apostrof konzistentno. Preferencija je da se koriste dupli apostrofi, npr content: "".
 • Vrednosti atributa u selektorima uvek stavljajte između apostrofa, npr input[type="checkbox"].
 • Gde je moguće izbegavajte specifiranje jedinica za nula vrednosti, npr margin: 0.

Preprocesori: dodatna razmatranja za formatiranje

Različiti CSS preprocesori imaju drugačije karakteristike, funkcionalnosti i sintaksu. Vaše konvencije bi trebale biti proširene da prime specifičnosti preprocesora u upotrebi. Sledeće smernice su napomene za Sass.

 • Limitirajte ugnežđenja na 1 nivo dubine. Preispitajte sva gneždenja koja su dublja od 2 nivoa. Ovo sprečava previše specifične CSS selektore.
 • Izbegavajte preveliki boj ugneždenih pravila. Razbijte ih na manje delove kada to počne da utiče na čitljivost. Preferencije su da izbegavate gnežđenja koja se rasprostiru na više od 20 linija.
 • Uvek postavite @extend izjave na prvu liniju deklarativnog bloka.
 • Gde je moguće, grupišite @include izjave na vrhu deklarativnog bloka, nakon svih @extend izjava.
 • Razmotrite upotrebu prefiksa kod custom funkcija sa x- ili drugim namespace-om. Ovo pomaže da se izbegne bilo kakav potencijal da se pobrkaju vaše funkcije sa nativnim CSS funkcijama, ili da dođe do "sukoba" sa funkcijama iz drugih biblioteka.
.selektor-1 {
  @extend .other-rule;
  @include clearfix();
  @include box-sizing(border-box);
  width: x-grid-unit(1);
  // druge deklaracije
}

5. Imenovanje

Ti nisi ljudski kompajler/kompresor za kod, tako da ne pokušavaj da budeš to.

Koristi jasna i pažljivo izabrana imena za HTML klase. Izaberi razumljive i konzistentne šeme za imenovanje koje imaju smisla za korišćenje i u HTML fajlovima i u CSS fajlovima.

/* Primer koda sa lošim imenovanjem */

.s-scr {
  overflow: auto;
}

.cb {
  background: #000;
}

/* Primer koda sa boljim imenovanjem */

.is-scrollable {
  overflow: auto;
}

.column-body {
  background: #000;
}

6. Praktični primeri

Primeri raznih konvencija.

/* ==========================================================================
  Grid layout
  ========================================================================== */

/*
 * HTML example:
 *
 * <div class="grid">
 *   <div class="cell cell-5"></div>
 *   <div class="cell cell-5"></div>
 * </div>
 */

.grid {
  overflow: visible;
  height: 100%;
  /* Prevent inline-block cells wrapping */
  white-space: nowrap;
  /* Remove inter-cell whitespace */
  font-size: 0;
}

.cell {
  box-sizing: border-box;
  position: relative;
  overflow: hidden;
  width: 20%;
  height: 100%;
  /* Set the inter-cell spacing */
  padding: 0 10px;
  border: 2px solid #333;
  vertical-align: top;
  /* Reset white-space */
  white-space: normal;
  /* Reset font-size */
  font-size: 16px;
}

/* Cell states */

cell.is-animating {
  background-color: #fffdec;
}

/* Cell dimensions
  ========================================================================== */

.cell-1 { width: 10%; }
.cell-2 { width: 20%; }
.cell-3 { width: 30%; }
.cell-4 { width: 40%; }
.cell-5 { width: 50%; }

/* Cell modifiers
  ========================================================================== */

.cell--detail,
.cell--important {
  border-width: 4px;
}

7. Organizacija

Organizacija koda je važan deo za svaku bazu CSS koda i krucijalan za velike baze koda.

 • Logična separacija posebnih delova koda.
 • Koristite odvojene fajlove(spojene u delu izgradnje za produkciju) da vam pomogne da razbijete kod u više posebnih komponenti.
 • Ako koristite preprocesor, abstraktujte uobičajene delove koda u promenljive, npr boje, tipografiju, itd.

8. Izgradnja i razvoj

Projekti bi uvek trebalo da uključe neki generički način da se izvorni kod "lintuje", testira i kompresuje u pripremi za upotrebu u produkciji. Za ovaj zadatak, grunt od strane Ben Alman-a je odlična alatka.

Priznanja

Hvala svima koji su doprineli idiomatic.js projektu. Taj projekat je bio izvor inspiracije, citata i smernica.