Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
28 lines (27 sloc) 1.17 KB
%div{:style => "font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"}
%p Beste #{@user.full_name},
%p De volgende pagina's onder uw beheer zijn al enige tijd niet meer bijgewerkt en zijn inmiddels meer dan een week verlopen:
%table
%thead
%th Titel
%th Pad
%th Laatst gewijzigd op
%th Verlopen op
%th Verantwoordelijke redacteur
%th  
%tbody
- @nodes.each do |node|
%tr
%td= link_to node.content.title, aliased_or_delegated_url(node, :host => @host)
%td= node.ancestors.all(:include => :content).collect{ |n| n.content.content_title }.join(" > ").to_s
%td= node.updated_at
%td= node.expires_on
%td #{node.responsible_user.full_name} (#{node.responsible_user.login})
%td= link_to I18n.t('layouts.lookup'), admin_nodes_url(:active_node_id => node.id, :host => @host)
%p De verantwoordelijke redacteurs zijn op de hoogte gesteld van het verlopen van deze content, maar ondernamen nog geen actie.
%p Neem voor meer informatie contact op met #{mail_to Settler[:mail_approvals_from_address]}.
%p
Met vriendelijke groet,
%br
%br
Het #{@host} team
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.