Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
22 lines (21 sloc) 784 Bytes
<div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;">
<p>
Beste <%=@user.login-%>,
</p>
<p>
U ontvangt deze e-mail omdat er een poging gedaan is om met uw e-mailadres
een account aan te maken bij <%= @host %>. Aangezien er voor uw e-mailadres
al een account bestaat bij <%= @host %>. Is dit verzoek niet uitgevoerd.
Als u dit zelf niet heeft gedaan kunt u dit bericht negeren.
</p>
<p>
Als u geen toegang heeft tot uw account, dan kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen:
<%= link_to I18n.t('layouts.forgot_password'), new_password_reset_url(:host => @host) %><br/>
Uw gebruikersnaam is: <%=@user.login-%>
</p>
<p>
Met vriendelijke groet,
<br/><br/>
Het <%= @host %> team
</p>
</div>
Something went wrong with that request. Please try again.