Skip to content
Browse files

Add missing I18n translations.

  • Loading branch information...
1 parent c48851b commit d680de5111cb604cebd72ff5458c8013a6a9db35 @vanderhoorn vanderhoorn committed Nov 15, 2012
Showing with 3 additions and 1 deletion.
  1. +3 −1 defaults/public/javascripts/i18n_admin.js
View
4 defaults/public/javascripts/i18n_admin.js
@@ -31,7 +31,9 @@ I18n.locale['nl'] = {
url_alias_prompt_current_1: 'Elk item heeft ook een standaard webadres, dat automatisch gegenereerd wordt aan de hand van de titel van het item en zijn plaats in de boom. Voor dit item is het standaard webadres:',
url_alias_prompt_current_2: 'Huidig webadres achtervoegsel:',
url_alias_prompt_current_3: 'Huidige volledige extra webadres:',
- custom_url_suffix: 'Nieuw webadres achtervoegsel'
+ custom_url_suffix: 'Nieuw webadres achtervoegsel',
+ newsletter_export_title: 'Exporteer abonnementen',
+ newsletter_export_open: 'Open export'
},
abbreviations: {
show: 'Afkortingen'

0 comments on commit d680de5

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.