Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Add missing I18n translations.

  • Loading branch information...
commit d680de5111cb604cebd72ff5458c8013a6a9db35 1 parent c48851b
@vanderhoorn vanderhoorn authored
Showing with 3 additions and 1 deletion.
  1. +3 −1 defaults/public/javascripts/i18n_admin.js
View
4 defaults/public/javascripts/i18n_admin.js
@@ -31,7 +31,9 @@ I18n.locale['nl'] = {
url_alias_prompt_current_1: 'Elk item heeft ook een standaard webadres, dat automatisch gegenereerd wordt aan de hand van de titel van het item en zijn plaats in de boom. Voor dit item is het standaard webadres:',
url_alias_prompt_current_2: 'Huidig webadres achtervoegsel:',
url_alias_prompt_current_3: 'Huidige volledige extra webadres:',
- custom_url_suffix: 'Nieuw webadres achtervoegsel'
+ custom_url_suffix: 'Nieuw webadres achtervoegsel',
+ newsletter_export_title: 'Exporteer abonnementen',
+ newsletter_export_open: 'Open export'
},
abbreviations: {
show: 'Afkortingen'
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.