Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

Alphabeticize part of the i18n_admin JavaScript.

  • Loading branch information...
commit c5936b92ea99bd01223a85a70d1a61685809e85d 1 parent fc89d41
@vanderhoorn vanderhoorn authored
Showing with 7 additions and 7 deletions.
  1. +7 −7 app/assets/javascripts/admin/i18n_admin.js
View
14 app/assets/javascripts/admin/i18n_admin.js
@@ -2,23 +2,24 @@ I18n.locale['nl'] = {
nodes: {
change_feed_failed: 'Sorry, het wijzigen van de feed is mislukt.',
content_copy_failed: 'Sorry, kopie aanmaken mislukt.',
+ custom_url_suffix: 'Nieuw webadres achtervoegsel',
delete_all_items: 'Weet u zeker dat u alle items in dit mapje wilt verwijderen?',
delete_content: 'Content verwijderen',
delete_failed: 'Sorry, het verwijderen is mislukt.',
delete_frontpage_node: 'Deze node fungeert als startpagina voor een sectie. Weet u zeker dat u deze node en al zijn inhoud wilt verwijderen?',
delete_node: 'Weet u zeker dat u deze node en al zijn inhoud wilt verwijderen?',
edit_items: 'Items bewerken',
- global_frontpage_success: 'Globale frontpage instellen gelukt.',
global_frontpage_failed: 'Sorry, de globale frontpage kon niet worden ingesteld.',
- import_items: 'Importeren',
- private_failed: 'Sorry, privé maken mislukt.',
+ global_frontpage_success: 'Globale frontpage instellen gelukt.',
hidden_failed: 'Sorry, onzichtbaar maken mislukt.',
+ import_items: 'Importeren',
move_failed: 'Sorry, het verplaatsen is mislukt.',
+ private_failed: 'Sorry, privé maken mislukt.',
show_in_menu_failed: 'Sorry, tonen in menu mislukt.',
sort_ascending: 'Oplopend',
- sort_descending: 'Aflopend',
- sort_by_title: 'Op titel',
sort_by_created_at: 'Op creatiedatum',
+ sort_by_title: 'Op titel',
+ sort_descending: 'Aflopend',
sort_failed: 'Sorry, sorteren niet gelukt.',
sync: 'Synchronisatie',
url_alias_failed: 'Sorry, achtervoegsel instellen niet gelukt.',
@@ -28,8 +29,7 @@ I18n.locale['nl'] = {
url_alias_prompt_3: 'geplakt om een extra webadres voor dit item te maken. Dit doet u door het achtervoegsel met een \'/\' te laten beginnen. Stel dat u als achtervoegsel \'/test\' invult, dan wordt het complete webadres voor dit item:',
url_alias_prompt_current_1: 'Elk item heeft ook een standaard webadres, dat automatisch gegenereerd wordt aan de hand van de titel van het item en zijn plaats in de boom. Voor dit item is het standaard webadres:',
url_alias_prompt_current_2: 'Huidig webadres achtervoegsel:',
- url_alias_prompt_current_3: 'Huidige volledige extra webadres:',
- custom_url_suffix: 'Nieuw webadres achtervoegsel'
+ url_alias_prompt_current_3: 'Huidige volledige extra webadres:'
},
abbreviations: {
show: 'Afkortingen'
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.