Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP

Loading…

Layout:topLeft veya topRight iken height problemi #1

Closed
ocracy opened this Issue · 3 comments

2 participants

@ocracy

ekran görüntüsü: http://www.screenr.com/D09s
css dosyası: http://pastebin.com/TbzizFGJ ( sadece gölgeyi sildim chrome da sorun çıkatmıştı. )

@needim
Owner

Takıldığımız bug şu: http://bugs.jquery.com/ticket/2278

Ufak bir fix olarak şimdilik şu CSS tanımlamalarını ekleyebilirsin;

ul.noty_container.topLeft li, ul.noty_container.topRight li {
    width: 400px;
}

Daha iyi bir fix için araştıracağım.

@ocracy

Teşekkürler sorunumu çözdü..

@needim
Owner

Şimdilik bu konuyu kapatıyorum. Duruma göre tekrar değerlendiririz.

@needim needim closed this
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Something went wrong with that request. Please try again.