πŸš€1K tiny & fast lib for doing addition, subtraction, multiplication and division operations precisely
Switch branches/tags
Clone or download
camsong Merge pull request #11 from kmvan/patch-1
Optimize usage comments
Latest commit 158bdb1 May 14, 2018

README.md

number-precision npm version Build Status codecov

Perform addition, subtraction, multiplication and division operations precisely using javascript

Why

0.1 + 0.2 = 0.30000000000000004
1.0 - 0.9 = 0.09999999999999998
0.105.toFixed(2) = 0.1 // not 0.11

Install

npm install number-precision --save

Methods

NP.strip(num)     // strip a number to nearest right number
NP.plus(num1, num2, num3, ...)  // addition, num + num2 + num3, two numbers is required at least.
NP.minus(num1, num2, num3, ...) // subtraction, num1 - num2 - num3
NP.times(num1, num2, num3, ...) // multiplication, num1 * num2 * num3
NP.divide(num1, num2, num3, ...) // division, num1 / num2 / num3
NP.round(num, ratio) // round a number based on ratio

Usage

import NP from 'number-precision'
NP.strip(0.09999999999999998); // = 0.1
NP.plus(0.1, 0.2);       // = 0.3, not 0.30000000000000004
NP.plus(2.3, 2.4);       // = 4.7, not 4.699999999999999
NP.minus(1.0, 0.9);      // = 0.1, not 0.09999999999999998
NP.times(3, 0.3);       // = 0.9, not 0.8999999999999999
NP.times(0.362, 100);     // = 36.2, not 36.199999999999996
NP.divide(1.21, 1.1);     // = 1.1, not 1.0999999999999999
NP.round(0.105, 2);      // = 0.11, not 0.1

License

MIT