Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
8 lines (4 sloc) 376 Bytes

Eerste Opzet

Deze handleiding zal het ontwikkelen van NEO in twee delen behandelen.

  1. Het bouwen van private chains gebaseerd op NEO nodes en hiermee interactie aangaan met de blockchain door middel van API / SDK. Klik hier.

  2. Het schrijven en compilen van NEO smart contracts voor gebruik op de blockchain. Klik hier.