App for Hackathon - ZG
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
conf
project
public
test
.DS_Store
.cache-main
.gitignore
App.Screen.Shot.png
Jobs.csv
LICENSE
MainDump22.csv
Procfile
README.md
RssParser.jar
activator
activator-launch-1.3.4.jar
build.sbt
configuration.txt

README.md

Studiraj > Zaposli se Play application

Info

Aplikacija je napisana u Play framework-u i isti je potreban za pokretanje aplikacije.

Database

Tokom rada na aplikaciji koristena je lokalna baza. Koristena je PostgreSQL baza i podaci su ubaceni preko csv importa. CSV fileovi za import u bazu su dostavljeni u repozitoriju (Jobs.csv i MainDump22.csv).

Pokretanje

Aplikacija se pokrece preko komandi:

activator
run

Aplikaciji se pristupa na localhost:9000

RSS Parse JAR

Preduvjeti za pokretanje

Kreirati tabelu u bazi izvrsavanjem slijedeceg SQL koda: CREATE TABLE rssfeed ( title varchar(200), description varchar(1000), link varchar(200), category varchar(200))

U istom direktoriju u kojem se nalazi JAR file potrebno je da postoji configuration.txt file (dostavljen na repozitoriju) koji je potrebno azurirati sa odgovarajucim parametrima za konekciju na bazu. Primjer:

Databasse UR: jdbc:postgresql://localhost/test_1 Database user: admin User password: admin

Pokretanje

Koristeci terminal potrebno je pozicionirati se u folder u kojem se nalazi JAR i pokrenuti ga slijedecom komandom: java -jar RssParser.jar

Primjer input parametara:

Provide a link to RSS feed:http://burzarada.hzz.hr/rss/rsskat1002.xml

Provide category name: Stručnjaci iz područja informatike i tehničkih znanosti