Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Zimbra Multi-Tenant
Pull request Compare This branch is 18 commits behind iwayvietnam:master.
Fetching latest commit...
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.md

README.md

zimbra-multi-tenant

====== Quản trị người dùng đa cấp cho Zimbra ======

===== Background =====

===== Chi tiết yêu cầu chức năng =====

==== Quản trị hệ thống ====

 • Thêm mới đơn vị (đồng thời tạo người dùng mới, gán quyền quản trị đơn vị)
 • Cập nhật đơn vị, người quản trị đơn vị
 • Xóa đơn vị (đồng thời xóa, hủy quyền người quản trị đơn vị)

==== Quản trị đơn vị ====

 • Thêm/sửa/xóa nhóm (distribution list)
 • Thêm/sửa/xóa người dùng (account)
 • Đổi mật khẩu (reset password)
 • Thêm/sửa/xóa địa chỉ (alias)
 • Thêm mới/cập nhật tài nguyên (resource)

===== Những kỹ năng yêu cầu =====

 • Ngôn ngữ lập trình: PHP
 • Công nghệ: LAMP, sử dụng Drupal framework
 • Mức độ khó: khó

===== Mentors =====

 • Mentor: Trương Anh Tuấn (tuanta [at] iwayvietnam [dot] com)
Something went wrong with that request. Please try again.