Skip to content
Permalink
Browse files

removed old sqlite2 driver (#489)

  • Loading branch information...
foxycode authored and dg committed Jan 18, 2017
1 parent 2f51362 commit 239aa5b68db45d06a7978843a86d2c33783493f4
Showing with 2 additions and 4 deletions.
  1. +1 −1 cs/configuring.texy
  2. +0 −1 cs/database.texy
  3. +1 −1 en/configuring.texy
  4. +0 −1 en/database.texy
@@ -102,7 +102,7 @@ Povinný prvek je pouze `dsn`:

/--neon
database:
dsn: "sqlite2:%appDir%/models/demo.db"
dsn: "sqlite:%appDir%/models/demo.db"
\--

Framework vytvoří nejen objekt `Nette\Database\Connection`, ale nastavují mu i pomocné objekty jako reflection & cache a ve vývojářském režimu přidá panel do Tracy baru.
@@ -7,7 +7,6 @@ Nette podporuje následující databáze:
| MySQL (>= 5.1) | mysql | ANO | ANO
| PostgreSQL (>= 9.0) | pgsql | ANO | ANO
| Sqlite 3 (>= 3.8) | sqlite | ANO | ANO
| Sqlite 2 | sqlite2 | ANO | -
| Oracle | oci | ANO | -
| MS SQL (PDO_SQLSRV) | sqlsrv | ANO | ANO
| MS SQL (PDO_DBLIB) | mssql | ANO | -
@@ -101,7 +101,7 @@ Mandatory item is only `dsn`:

/--neon
database:
dsn: "sqlite2:%appDir%/models/demo.db"
dsn: "sqlite:%appDir%/models/demo.db"
\--

The Framework creates not only the `Nette\Database\Connection` object, but also sets the auxiliary objects as a reflection & cache and adds a panel to the Tracy bar in the developer mode.
@@ -7,7 +7,6 @@ These database servers are supported:
| MySQL (>= 5.1) | mysql | YES | YES
| PostgreSQL (>= 9.0) | pgsql | YES | YES
| Sqlite 3 (>= 3.8) | sqlite | YES | YES
| Sqlite 2 | sqlite2 | YES | -
| Oracle | oci | YES | -
| MS SQL (PDO_SQLSRV) | sqlsrv | YES | YES
| MS SQL (PDO_DBLIB) | mssql | YES | -

0 comments on commit 239aa5b

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.