Permalink
Browse files

type fixes

  • Loading branch information...
dg committed Nov 29, 2018
1 parent 5c01974 commit 29ad8551e4494b622a382724d57c3f98ed658e57
@@ -37,7 +37,7 @@ class HomepagePresenter extends UI\Presenter
}

// volá se po úspěšném odeslání formuláře
public function registrationFormSucceeded(UI\Form $form, stdClass $values)
public function registrationFormSucceeded(UI\Form $form, \stdClass $values)
{
// ...
$this->flashMessage('Byl jste úspěšně registrován.');
@@ -82,7 +82,7 @@ Dále doplníme callback pro přihlášení uživatele, který bude volán hned
Callback pouze převezme uživatelské jméno a heslo, které uživatel vyplnil a předá to authenticatoru. Po přihlášení přesměrujeme na úvodní stránku.

/--php
public function signInFormSucceeded(Form $form, stdClass $values)
public function signInFormSucceeded(Form $form, \stdClass $values)
{
try {
$this->getUser()->login($values->username, $values->password);
@@ -159,7 +159,7 @@ Poslední a **nejdůležitější věc** je **zabezpečit callbacky formulářů
Tomu můžeme zabránit přidáním jednoduchého *if*, který přidáme na začátek metody `postFormSucceeded`:

/--php
public function postFormSucceeded(Form $form, stdClass $values)
public function postFormSucceeded(Form $form, \stdClass $values)
{
if (!$this->getUser()->isLoggedIn()) {
$this->error('Pro vytvoření, nebo editování příspěvku se musíte přihlásit.');
@@ -92,7 +92,7 @@ $form->onSuccess[] = [$this, 'commentFormSucceeded'];
Předchozí zápis znamená "po úspěšném odeslání formuláře zavolej metodu `commentFormSucceeded` ze současného presenteru". Tato metoda však ještě neexistuje, pojďme ji tedy vytvořit.

/--php
public function commentFormSucceeded(Form $form, stdClass $values)
public function commentFormSucceeded(Form $form, \stdClass $values)
{
$postId = $this->getParameter('postId');

@@ -78,7 +78,7 @@ Ukládání nového příspěvku z formuláře
Pokračujeme přidáním metody, která zpracuje data z formuláře:

/--php
public function postFormSucceeded(Form $form, stdClass $values)
public function postFormSucceeded(Form $form, \stdClass $values)
{
$post = $this->database->table('posts')->insert($values);

@@ -122,7 +122,7 @@ Nyní vytvoříme další šablonu (`app/presenters/templates/Post/edit.latte`):
Rozšíříme také callback metodu:

/--php
public function postFormSucceeded(Form $form, stdClass $values)
public function postFormSucceeded(Form $form, \stdClass $values)
{
$postId = $this->getParameter('postId');

@@ -37,7 +37,7 @@ class HomepagePresenter extends UI\Presenter
}

// called after form is successfully submitted
public function registrationFormSucceeded(UI\Form $form, stdClass $values)
public function registrationFormSucceeded(UI\Form $form, \stdClass $values)
{
// ...
$this->flashMessage('You have successfully signed up.');
@@ -82,7 +82,7 @@ We add also a *form handler* for signing in the user, that gets invoked right af
The handler will just take the username and password the user entered and will pass it to the authenticator defined earlier. After the user has logged in, we will redirect him to the homepage.

/--php
public function signInFormSucceeded(Form $form, stdClass $values)
public function signInFormSucceeded(Form $form, \stdClass $values)
{
try {
$this->getUser()->login($values->username, $values->password);
@@ -158,7 +158,7 @@ The last, and **the most important thing** is to **secure the form handler**. Be
It can be prevented with a simple *if* that we will add at the beginning of `postFormSucceeded`

/--php
public function postFormSucceeded(Form $form, stdClass $values)
public function postFormSucceeded(Form $form, \stdClass $values)
{
if (!$this->getUser()->isLoggedIn()) {
$this->error('You need to log in to create or edit posts');
@@ -91,7 +91,7 @@ $form->onSuccess[] = [$this, 'commentFormSucceeded'];
It means "after the form is successfully submitted, call the method `commentFormSucceeded` of the current presenter". This method does not exist yet, so let’s create it.

/--php
public function commentFormSucceeded(Form $form, stdClass $values)
public function commentFormSucceeded(Form $form, \stdClass $values)
{
$postId = $this->getParameter('postId');

@@ -78,7 +78,7 @@ Saving New Post from Form
Continue by adding a handler method.

/--php
public function postFormSucceeded(Form $form, stdClass $values)
public function postFormSucceeded(Form $form, \stdClass $values)
{
$post = $this->database->table('posts')->insert($values);

@@ -122,7 +122,7 @@ Now create the template (`app/presenters/templates/Post/edit.latte`):
Let’s also extend the form handler:

/--php
public function postFormSucceeded(Form $form, stdClass $values)
public function postFormSucceeded(Form $form, \stdClass $values)
{
$postId = $this->getParameter('postId');

0 comments on commit 29ad855

Please sign in to comment.