Permalink
Browse files

FileSystem: fixed typo in rename() (#694)

  • Loading branch information...
hermajan authored and dg committed Apr 2, 2018
1 parent fbb17d7 commit 32505b060b72ec950b0f5e45a4fdcf988731fc51
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 cs/filesystem.texy
@@ -27,7 +27,7 @@ Smaže soubor nebo adresář `$path`. Při chybě vyvolá výjimku `Nette\IOExce
rename(string $name, string $newName, bool $overwrite=true): void .[method]
---------------------------------------------------------------------------

Přemenuje soubor nebo adresář `$name`. Ve výchozím nastavení přepisuje existující soubory a adresáře. S parametrem `$overwrite` nastaveným na hodnotou `false` vyvolá výjimku `Nette\InvalidStateException`, pokud cílový soubor nebo adresář `$newName` existuje. Při chybě vyvolá výjimku `Nette\IOException`.
Přejmenuje soubor nebo adresář `$name`. Ve výchozím nastavení přepisuje existující soubory a adresáře. S parametrem `$overwrite` nastaveným na hodnotou `false` vyvolá výjimku `Nette\InvalidStateException`, pokud cílový soubor nebo adresář `$newName` existuje. Při chybě vyvolá výjimku `Nette\IOException`.


write(string $file, string $content, int $mode=0666): void .[method]

0 comments on commit 32505b0

Please sign in to comment.