Permalink
Browse files

database uses own layout

  • Loading branch information...
dg committed Oct 31, 2018
1 parent 5cc609c commit 35933edc25a31ee77fa10801268890b518b5993c
Showing with 2 additions and 33 deletions.
  1. +1 −17 cs/database.texy
  2. +1 −16 en/database.texy
@@ -1,20 +1,3 @@
Databáze
********

/--div .[perex]
Nette Framework nám poskytuje vrstvu pro výrazně pohodlnější práci s databázemi. Co umí?

- snadno skládat SQL dotazy
- snadno získávat data
- pokládá efektivní dotazy a nepřenáší zbytečná data
\--

[Nette Database Core |Database Core] tvoří obálku nad [php:PDO] a poskytuje základní funkcionalitu pokládání dotazů.

[Nette Database Explorer |Database Explorer] poskytuje pokročilou a efektivní práci s tabulkami.Podporované databáze
====================

@@ -34,3 +17,4 @@ Nette podporuje následující databáze:


{{composer: nette/database}}
{{title: Nette Database}}
@@ -1,19 +1,3 @@
Database
********

/--div .[perex]
Nette Framework provides a powerful layer for accessing your database easily.

- composes SQL queries with ease
- easily fetches data
- uses efficient queries and does not transmit unnecessary data
\--

The [Nette Database Core |Database Core] is a wrapper around the [php:PDO] and provides core functionality.

The [Nette Database Explorer |Database Explorer] layer helps you to fetch database data more easily and in a more optimized way.


Supported Servers
=================

@@ -32,3 +16,4 @@ These database servers are supported:


{{composer: nette/database}}
{{title: Nette Database}}

0 comments on commit 35933ed

Please sign in to comment.