Permalink
Browse files

Forms: add notes about Form::PATTERN_ICASE & Form::PATTERN for file u…

  • Loading branch information...
renekliment authored and dg committed Aug 22, 2018
1 parent cd14cc6 commit 57c1ad8d84b9e9bfa52da5fc4f180e1829f819f0
Showing with 7 additions and 1 deletion.
  1. +3 −0 cs/form-fields.texy
  2. +4 −1 en/form-fields.texy
@@ -15,6 +15,7 @@ Přidá jednořádkové textové políčko (třída [TextInput |api:Nette\Forms\
| `Form::EMAIL` | je hodnota platná e-mailová adresa?
| `Form::URL` | je hodnota absolutní URL?
| `Form::PATTERN` | testuje oproti regulárnímu výrazu celou hodnotu, tj. jako by byl obalen znaky ^ a $ | `string $pattern`
| `Form::PATTERN_ICASE` | jako `Form::PATTERN`, ale nezávislé na velikosti písmen; od nette/forms v2.4.9 | `string $pattern`
| `Form::INTEGER` | je hodnota celočíselná?
| `Form::NUMERIC` | alias pro `Form::INTEGER`
| `Form::FLOAT` | je hodnota číslo?
@@ -86,6 +87,8 @@ Přidá políčko pro upload souboru (třída [UploadControl |api:Nette\Forms\Co
| `Form::MAX_FILE_SIZE` | ověřuje maximální velikost souboru | `int $bytes`
| `Form::MIME_TYPE` | ověření MIME type | `string $mimeType` nebo `$mimeTypes[]`. Může obsahovat zástupné znaky, např. `video/*`
| `Form::IMAGE` | ověření, že jde o obrázek JPEG, PNG nebo GIF
| `Form::PATTERN` | testuje jméno souboru oproti regulárnímu výrazu; od nette/forms v2.4.9 | `string $pattern`
| `Form::PATTERN_ICASE` | jako `Form::PATTERN`, ale nezávislé na velikosti písmen; od nette/forms v2.4.9 | `string $pattern`

/--php
$form->addUpload('avatar', 'Avatar:')
@@ -13,7 +13,8 @@ Adds single line text field (class [TextInput |api:Nette\Forms\Controls\TextInpu
| `Form::LENGTH` | exact length | `[int $min, int $max]` or `int $length`
| `Form::EMAIL` | is value a valid email address?
| `Form::URL` | is value a valid URL?
| `Form::PATTERN` | tests against regular expression entire value, somewhat as if it is inside ^ and a $ | `string $pattern`
| `Form::PATTERN` | tests the entire value against a regular expression, kind of like it is inside ^ and a $ | `string $pattern`
| `Form::PATTERN_ICASE` | like `Form::PATTERN`, but case-insensitive; since nette/forms v2.4.9 | `string $pattern`
| `Form::INTEGER` | is value integer?
| `Form::NUMERIC` | alias of `Form::INTEGER`
| `Form::FLOAT` | is value a floating point number?
@@ -86,6 +87,8 @@ Adds file upload field (class [UploadControl |api:Nette\Forms\Controls\UploadCon
| `Form::MAX_FILE_SIZE` | verifies maximal file size | `int $bytes`
| `Form::MIME_TYPE` | checks if MIME type is valid | `string $mimeType` or `$mimeTypes[]`. Can contain wildcards, such as `video/*`.
| `Form::IMAGE` | checks if uploaded file is JPEG, PNG or GIF
| `Form::PATTERN` | tests the file name against a regular expression; since nette/forms v2.4.9 | `string $pattern`
| `Form::PATTERN_ICASE` | like `Form::PATTERN`, but case-insensitive; since nette/forms v2.4.9 | `string $pattern`

/--php
$form->addUpload('thumbnail', 'Thumbnail:')

0 comments on commit 57c1ad8

Please sign in to comment.