Skip to content
Permalink
Browse files

utils: changed false -> null

  • Loading branch information...
dg committed Jul 20, 2017
1 parent 239aa5b commit 81c90db3ab4f4675e6513e675c1496cb5d9413de
Showing with 38 additions and 38 deletions.
  1. +2 −2 cs/arrays.texy
  2. +17 −17 cs/strings.texy
  3. +2 −2 en/arrays.texy
  4. +17 −17 en/strings.texy
@@ -72,15 +72,15 @@ Jako příznak `$flags` můžeme uvést konstantu `PREG_GREP_INVERT`, což inver
searchKey(array $array, string|int $key): int .[method]
-------------------------------------------------------

Vrátí pozici daného klíče v poli. Pozice je číslována od 0. V případě, že klíč nebude nalezen, vrátí funkce `false`.
Vrátí pozici daného klíče v poli. Pozice je číslována od 0. V případě, že klíč nebude nalezen, vrátí funkce `null`.

/--php
$array = ['first' => 10, 'second' => 20];
$position = Arrays::searchKey($array, 'first'); // vrátí 0
\--

.[note]
Od verze 3 bude vracet `null` místo `false`.
Verze 2 vracela `false` místo `null`.


insertAfter(array &$array, string|int $key, array $inserted): void .[method]
@@ -260,51 +260,51 @@ echo Strings::findPrefix('Nette', 'is', 'great'); // ''
\--


before(string $haystack, string $needle, int $nth=1): string|false .[method]
----------------------------------------------------------------------------
before(string $haystack, string $needle, int $nth=1): ?string .[method]
-----------------------------------------------------------------------

Vrátí část řetězce `$haystack` před n-tým `$nth` výskytem řetězce `$needle`. Nebo `false`, pokud `$needle` nebyl nalezen. Při záporné hodnotě `$nth` se hledá od konce řetězce.
Vrátí část řetězce `$haystack` před n-tým `$nth` výskytem řetězce `$needle`. Nebo `null`, pokud `$needle` nebyl nalezen. Při záporné hodnotě `$nth` se hledá od konce řetězce.

/--php
echo Strings::before('Nette_is_great', '_', 1); // 'Nette'
echo Strings::before('Nette_is_great', '_', -2); // 'Nette'
echo Strings::before('Nette_is_great', ' '); // false
echo Strings::before('Nette_is_great', '_', 3); // false
echo Strings::before('Nette_is_great', ' '); // null
echo Strings::before('Nette_is_great', '_', 3); // null
\--

.[note]
Od verze 3 bude vracet `null` místo `false`.
Verze 2 vracela `false` místo `null`.


after(string $haystack, string $needle, int $nth=1): string|false .[method]
---------------------------------------------------------------------------
after(string $haystack, string $needle, int $nth=1): ?string .[method]
----------------------------------------------------------------------

Vrátí část řetězce `$haystack` po n-tém `$nth` výskytu řetězce `$needle`. Nebo `false`, pokud `$needle` nebyl nalezen. Při záporné hodnotě `$nth` se hledá od konce řetězce.
Vrátí část řetězce `$haystack` po n-tém `$nth` výskytu řetězce `$needle`. Nebo `null`, pokud `$needle` nebyl nalezen. Při záporné hodnotě `$nth` se hledá od konce řetězce.

/--php
echo Strings::after('Nette_is_great', '_', 2); // 'great'
echo Strings::after('Nette_is_great', '_', -1); // 'great'
echo Strings::after('Nette_is_great', ' '); // false
echo Strings::after('Nette_is_great', '_', 3); // false
echo Strings::after('Nette_is_great', ' '); // null
echo Strings::after('Nette_is_great', '_', 3); // null
\--

.[note]
Od verze 3 bude vracet `null` místo `false`.
Verze 2 vracela `false` místo `null`.


indexOf(string $haystack, string $needle, int $nth=1): int|false .[method]
--------------------------------------------------------------------------
indexOf(string $haystack, string $needle, int $nth=1): ?int .[method]
---------------------------------------------------------------------

Vrátí pozici n-tého `$nth` výskýtu řetězce `$needle` v řetězci `$haystack`. Nebo `false`, pokud nebyl `$needle` nalezen. Při záporné hodnotě `$nth` se hledá od konce řetězce.
Vrátí pozici n-tého `$nth` výskýtu řetězce `$needle` v řetězci `$haystack`. Nebo `null`, pokud nebyl `$needle` nalezen. Při záporné hodnotě `$nth` se hledá od konce řetězce.

/--php
echo Strings::indexOf('abc abc abc', 'abc', 2); // 4
echo Strings::indexOf('abc abc abc', 'abc', -1); // 8
echo Strings::indexOf('abc abc abc', 'd'); // false
echo Strings::indexOf('abc abc abc', 'd'); // null
\--

.[note]
Od verze 3 bude vracet `null` místo `false`.
Verze 2 vracela `false` místo `null`.@@ -72,15 +72,15 @@ Value `PREG_GREP_INVERT` may be set as `$flags`, which inverts the selection.
searchKey(array $array, string|int $key): int .[method]
-------------------------------------------------------

Returns zero-indexed position of given array key. Returns `false` if key is not found.
Returns zero-indexed position of given array key. Returns `null` if key is not found.

/--php
$array = ['first' => 10, 'second' => 20];
$position = Arrays::searchKey($array, 'first'); // returns 0
\--

.[note]
Since version 3 it will return `null` instead of `false`.
Version 2 returns `false` instead of `null`.


insertAfter(array &$array, string|int $key, array $inserted): void .[method]
@@ -259,51 +259,51 @@ echo Strings::findPrefix('Nette', 'is', 'great'); // ''
\--


before(string $haystack, string $needle, int $nth=1): string|false .[method]
----------------------------------------------------------------------------
before(string $haystack, string $needle, int $nth=1): ?string .[method]
-----------------------------------------------------------------------

Returns part of `$haystack` before `$nth` occurence of `$needle` or returns `false` if the needle was not found. Negative value means searching from the end.
Returns part of `$haystack` before `$nth` occurence of `$needle` or returns `null` if the needle was not found. Negative value means searching from the end.

/--php
echo Strings::before('Nette_is_great', '_', 1); // 'Nette'
echo Strings::before('Nette_is_great', '_', -2); // 'Nette'
echo Strings::before('Nette_is_great', ' '); // false
echo Strings::before('Nette_is_great', '_', 3); // false
echo Strings::before('Nette_is_great', ' '); // null
echo Strings::before('Nette_is_great', '_', 3); // null
\--

.[note]
Since version 3 it will return `null` instead of `false`.
Version 2 returns `false` instead of `null`.


after(string $haystack, string $needle, int $nth=1): string|false .[method]
---------------------------------------------------------------------------
after(string $haystack, string $needle, int $nth=1): ?string .[method]
----------------------------------------------------------------------

Returns part of `$haystack` after `$nth` occurence of `$needle` or returns `false` if the `$needle` was not found. Negative value of `$nth` means searching from the end.
Returns part of `$haystack` after `$nth` occurence of `$needle` or returns `null` if the `$needle` was not found. Negative value of `$nth` means searching from the end.

/--php
echo Strings::after('Nette_is_great', '_', 2); // 'great'
echo Strings::after('Nette_is_great', '_', -1); // 'great'
echo Strings::after('Nette_is_great', ' '); // false
echo Strings::after('Nette_is_great', '_', 3); // false
echo Strings::after('Nette_is_great', ' '); // null
echo Strings::after('Nette_is_great', '_', 3); // null
\--

.[note]
Since version 3 it will return `null` instead of `false`.
Version 2 returns `false` instead of `null`.


indexOf(string $haystack, string $needle, int $nth=1): int|false .[method]
--------------------------------------------------------------------------
indexOf(string $haystack, string $needle, int $nth=1): ?int .[method]
---------------------------------------------------------------------

Returns position of `$nth` occurence of `$needle` in `$haystack` or `false` if the `$needle` was not found. Negative value of `$nth` means searching from the end.
Returns position of `$nth` occurence of `$needle` in `$haystack` or `null` if the `$needle` was not found. Negative value of `$nth` means searching from the end.

/--php
echo Strings::indexOf('abc abc abc', 'abc', 2); // 4
echo Strings::indexOf('abc abc abc', 'abc', -1); // 8
echo Strings::indexOf('abc abc abc', 'd'); // false
echo Strings::indexOf('abc abc abc', 'd'); // null
\--

.[note]
Since version 3 it will return `null` instead of `false`.
Version 2 returns `false` instead of `null`.


Encoding

0 comments on commit 81c90db

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.