Permalink
Browse files

quickstart: added css style [Closes #703]

  • Loading branch information...
dg committed Jun 5, 2018
1 parent f722372 commit 8970c229254004712dfbd4498acc827edea90b6f
Showing with 14 additions and 2 deletions.
  1. +7 −1 cs/quickstart/home-page.texy
  2. +7 −1 en/quickstart/home-page.texy
@@ -170,7 +170,13 @@ Pojďme zobrazit příspěvky z blogu - šablonu upravíme následovně:
{/block}
\--

Pokud obnovíme prohlížeč, uvidíme výpis všech příspěvků. Výpis zatím není moc hezký, ani barevný, proto můžeme do souboru `www/css/style.css` přidat pár [CSS stylů |https://github.com/nette/tutorial-quickstart/blob/v2.4/www/css/style.css].
Pokud obnovíme prohlížeč, uvidíme výpis všech příspěvků. Výpis zatím není moc hezký, ani barevný, proto můžeme do souboru `www/css/style.css` přidat pár [CSS stylů |https://github.com/nette/tutorial-quickstart/blob/v2.4/www/css/style.css] a zalinkovat jej v layoutu (soubor `@layout.latte`):

/--html
...
<link rel="stylesheet" href="{$basePath}/css/style.css">
</head>
\--

Makro `{foreach}` iteruje přes všechny příspěvky, které jsme předali šabloně v proměnné `$posts`, a pro každý vykreslí daný kus HTML. Chová se přesně jako PHP kód.

@@ -169,7 +169,13 @@ Let’s display the blog posts - we will edit the template like this:
{/block}
\--

If you refresh your browser, you’ll see the list of your blog posts. The list isn't very fancy or colorful, so feel free to add some [shiny CSS |https://github.com/nette/tutorial-quickstart/blob/v2.4/www/css/style.css] to `www/css/style.css`.
If you refresh your browser, you’ll see the list of your blog posts. The list isn't very fancy or colorful, so feel free to add some [shiny CSS |https://github.com/nette/tutorial-quickstart/blob/v2.4/www/css/style.css] to `www/css/style.css` and link it in a layout (file `@layout.latte`):

/--html
...
<link rel="stylesheet" href="{$basePath}/css/style.css">
</head>
\--

The `{foreach}` macro iterates over all posts passed to the template in `$posts` variable and displays a piece of HTML code for each post. Just like a PHP code would.

0 comments on commit 8970c22

Please sign in to comment.