Skip to content
Permalink
Browse files

configuration file

  • Loading branch information...
dg committed Feb 20, 2019
1 parent d0c2dd0 commit 8d0709e6e1daad029d41c57ec83befed9d8e6b45
@@ -87,7 +87,7 @@ Podle konfiguračních souborů se generuje systémový DI kontejner, který je
Konfigurační soubory vložíme pomocí `addConfig()`:

/--php
$configurator->addConfig(__DIR__ . '/config/config.neon');
$configurator->addConfig(__DIR__ . '/config/common.neon');
\--

Pokud chceme přidat více konfiguračních souborů, můžeme funkci `addConfig()` zavolat vícekrát.
@@ -348,7 +348,7 @@ Výše uvedenou konfiguraci uložíme do konfiguračního souboru a pomocí tř
/--php
$loader = new Nette\DI\ContainerLoader(__DIR__ . '/temp');
$class = $loader->load(function ($compiler) {
$compiler->loadConfig(__DIR__ . '/config.neon');
$compiler->loadConfig(__DIR__ . '/common.neon');
});
$container = new $class;
\--
@@ -45,8 +45,8 @@ Když se po stažení distribuce Nette Framework podíváte do adresáře `sandb
<b>sandbox/</b>
├── <b>app/</b> ← adresář s aplikací
│ ├── <b>config/</b> ← konfigurační soubory
│ │ ├── <b>config.neon</b> ← konfigurační soubor
│ │ └── <b>config.local.neon</b>
│ │ ├── <b>common.neon</b> ← konfigurační soubor
│ │ └── <b>local.neon</b>
│ │
│ ├── <b>forms/</b> ← třídy formulářů
│ ├── <b>model/</b> ← modelová vrstva a její třídy
@@ -67,7 +67,7 @@ Připojení k databázi

Nyní, když je již databáze vytvořena a máme v ní uloženo pár článků, je ten správný čas zobrazit je na naší krásné nové stránce.

Prvně musíme aplikaci říct, jakou databázi má použít. Připojení k databázi nastavíme v souboru `app/config/config.neon` pomocí DSN((Data Source Name)) a přihlašovacích údajů. Mělo by to vypadat nějak takto:
Prvně musíme aplikaci říct, jakou databázi má použít. Připojení k databázi nastavíme v souboru `app/config/common.neon` pomocí DSN((Data Source Name)) a přihlašovacích údajů. Mělo by to vypadat nějak takto:

/--neon
database:
@@ -79,7 +79,7 @@ Prvně musíme aplikaci říct, jakou databázi má použít. Připojení k data
.[note]
Při editování tohoto souboru dávejte pozor na odsazení řádků. [NEON |http://ne-on.org] formát akceptuje jak odsazení pomocí mezer, tak odsazení pomocí tabulátorů, ale ne obojí zároveň. Výchozí konfigurační soubor ve Web Projectu využívá tabulátory.

Veškerá konfigurace včetně konfigurace databáze je uložena v adresáři `/app/config/` v souborech `config.neon` a `config.local.neon`. Soubor `config.neon` obsahuje globální nastavení aplikace a `config.local.neon` pouze ty parametry, které jsou specifické pro aktuální prostředí (rozdíl mezi vývojovým a produkčním serverem apod.).
Veškerá konfigurace včetně konfigurace databáze je uložena v adresáři `/app/config/` v souborech `common.neon` a `local.neon`. Soubor `common.neon` obsahuje globální nastavení aplikace a `local.neon` pouze ty parametry, které jsou specifické pro aktuální prostředí (rozdíl mezi vývojovým a produkčním serverem apod.).@@ -60,7 +60,7 @@ Pokud bychom nevyužívali frameworku a síly DI containeru, museli bychom v na

Tolik psaní pro to, abychom dostali fungujicí ArticleManager? To asi nechceme. Proto použijeme DI container, který berme jako skřínku, která generuje tyto výrobní kódy a nám vrátí jen požadovaný objekt.

Jediné co potřebujeme, je říci DI kontejneru, aby nám vrátil požadovaný objekt. To můžeme zařídit v konfiguraci aplikace. V souboru `app/config/config.neon` v sekci services přidáme řádek s celým názvem třídy.
Jediné co potřebujeme, je říci DI kontejneru, aby nám vrátil požadovaný objekt. To můžeme zařídit v konfiguraci aplikace. V souboru `app/config/common.neon` v sekci services přidáme řádek s celým názvem třídy.

/--neon
services:
@@ -33,7 +33,7 @@ class PostPresenter extends Nette\Application\UI\Presenter
}
\--

Nesmíme zapomenou uvést správný namespace `App\Presenters`, který podléhá nastavení [mapování presenterů |https://github.com/nette/tutorial-quickstart/blob/v3.0/app/config/config.neon#L6-L7].
Nesmíme zapomenou uvést správný namespace `App\Presenters`, který podléhá nastavení [mapování presenterů |https://github.com/nette/tutorial-quickstart/blob/v3.0/app/config/common.neon#L6-L7].

Metoda `renderShow` vyžaduje jeden argument - ID jednoho konkrétního článku, který má být zobrazen. Poté tento článek načte z databáze a předá ho do šablony.

@@ -85,7 +85,7 @@ Typically, configuration files are written in the [NEON |https: //ne-on.org] for
We load the configuration files using `addConfig()`:

/--php
$configurator->addConfig(__DIR__ . '/config/config.neon');
$configurator->addConfig(__DIR__ . '/config/common.neon');
\--

The method `addConfig()` can be called multiple times to add multiple files.
@@ -347,7 +347,7 @@ Save the (above) configuration to the file and let's create a container:
/--php
$loader = new Nette\DI\ContainerLoader(__DIR__ . '/temp');
$class = $loader->load(function ($compiler) {
$compiler->loadConfig(__DIR__ . '/config.neon');
$compiler->loadConfig(__DIR__ . '/common.neon');
});
$container = new $class;
\--
@@ -45,8 +45,8 @@ When you look at `sandbox` after downloading the Nette Framework package you wil
<b>sandbox/</b>
├── <b>app/</b> ← directory with application
│ ├── <b>config/</b> ← configuration files
│ │ ├── <b>config.neon</b> ← main config file
│ │ └── <b>config.local.neon</b>
│ │ ├── <b>common.neon</b> ← main config file
│ │ └── <b>local.neon</b>
│ │
│ ├── <b>forms/</b> ← form classes
│ ├── <b>model/</b> ← model layer and its classes
@@ -67,7 +67,7 @@ Connecting to the Database

Now, when the database is created and we have some posts in it, it’s the right time to display them on our new shiny page.

First, we need to tell our application which database to use. The database connection configuration is stored in `app/config/config.neon`. Set the connection DSN((Data Source Name)) and your credentials. It should look like this:
First, we need to tell our application which database to use. The database connection configuration is stored in `app/config/common.neon`. Set the connection DSN((Data Source Name)) and your credentials. It should look like this:

/--neon
database:
@@ -79,7 +79,7 @@ First, we need to tell our application which database to use. The database conne
.[note]
Be aware of indenting while editing this file. [NEON |http://ne-on.org] format accepts both spaces and tabs but not both together! Configuration file in the Web Project uses tabs as default.

Whole configuration including is stored in `app/config/` in files `config.neon` and `config.local.neon`. File `config.neon` contains global configuration of application and `config.local.neon` contains only the parameters specific to the environment (e.g. difference between develop and production server).
Whole configuration including is stored in `app/config/` in files `common.neon` and `local.neon`. File `common.neon` contains global configuration of application and `local.neon` contains only the parameters specific to the environment (e.g. difference between develop and production server).


Injecting the Database Connection
@@ -58,7 +58,7 @@ If we didn't use the framework and the strength of DI container, we would have t

All that typing only to get a working ArticleManager? We wouldn't want that. That's why we are using a DI container which we will treat as a box that generates this necessary code and returns only the required object.

The only thing we need is to tell the DI container to return the required object. We can sort this out in application configuration. We'll add a line with full class name to the `app/config/config.neon` file under services.
The only thing we need is to tell the DI container to return the required object. We can sort this out in application configuration. We'll add a line with full class name to the `app/config/common.neon` file under services.

/--neon
services:
@@ -33,7 +33,7 @@ class PostPresenter extends Nette\Application\UI\Presenter
}
\--

We have to set a correct namespaces `App\Presenters` for our presenter. It depends on [presenter mapping |https://github.com/nette/tutorial-quickstart/blob/v3.0/app/config/config.neon#L6-L7.
We have to set a correct namespaces `App\Presenters` for our presenter. It depends on [presenter mapping |https://github.com/nette/tutorial-quickstart/blob/v3.0/app/config/common.neon#L6-L7.

The `renderShow` method requires one argument - the ID of the post to be displayed. Then, it loads the post from the database and passes the result to the template.

0 comments on commit 8d0709e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.