Permalink
Browse files

quickstart: odkazy nejsou zatrzitka

  • Loading branch information...
dg committed Mar 20, 2018
1 parent 45be677 commit 8d23c5e2b2b42e8c97ad50e18b75b69b288a0280
Showing with 2 additions and 4 deletions.
  1. +1 −2 cs/quickstart.texy
  2. +1 −2 en/quickstart.texy
@@ -1,7 +1,7 @@
Píšeme první aplikaci!
**********************

/--div .[perex]
.[perex]
Poznejme spolu Nette Framework, při vytváření jednoduchého blogu s komentáři. Jdeme na to!

.[navig]
@@ -12,7 +12,6 @@ Poznejme spolu Nette Framework, při vytváření jednoduchého blogu s komentá
- [Vytváření a editování příspěvků |quickstart/creating-posts]
- [Autentifikace |quickstart/authentication]
- [Model |quickstart/refactoring-model]
\--

Již po prvních dvou kapitolách budeme mít svůj vlastní funkční blog a budeme moci publikovat své skvělé příspěvky i když funkce budou zatím do značné míry omezeny. Měli byste si přečíst také následující kapitoly, kde si naprogramujeme přidávání komentářů, editování článků a na závěr blog zabezpečíme.

@@ -1,7 +1,7 @@
Create Your First Application!
******************************

/--div .[perex]
.[perex]
Get to know Nette Framework while creating a simple blog with comments. Let's begin!

.[navig]
@@ -12,7 +12,6 @@ Get to know Nette Framework while creating a simple blog with comments. Let's be
- [Creating and Editing Posts |quickstart/creating-posts]
- [Authentication |quickstart/authentication]
- [Model |quickstart/refactoring-model]
\--

After the first two chapters you will have your own working blog and you'll be ready to publish your awesome posts, although the features will be pretty much limited after completing these two chapters. To make things nicer for your users, you should also read the following chapters and keep improving your application.

0 comments on commit 8d23c5e

Please sign in to comment.