Permalink
Browse files

typos (#735)

  • Loading branch information...
Komanc authored and dg committed Nov 14, 2018
1 parent 35933ed commit 9a5a06f316f13f7921deaae2e9764c0f94116313
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +1 −1 cs/configuring.texy
  2. +1 −1 en/configuring.texy
@@ -47,7 +47,7 @@ Parametr `catchExceptions` ovlivňuje, zda dojde k zavolání error presenteru.
silentLinks: ... # default: false
\--

Volba `silentLinks` určuje, jak se Nette zachová v debug módu při tom, když se nepodaří vygenerovat odkaz. Defautlní hodnota `false` znamená, že Nette vyhodí `E_USER_WARNING` chybu. Nastavením na `true` dojde k potlačení této chybové hlášky. V produkčním prostředí se `E_USER_WARNING` vyvolá vždy. Toto chování můžeme také ovlivnit nastavením třídní proměnné [Presenteru::$invalidLinkMode"|#Neplatné odkazy].
Volba `silentLinks` určuje, jak se Nette zachová v debug módu při tom, když se nepodaří vygenerovat odkaz. Defautlní hodnota `false` znamená, že Nette vyhodí `E_USER_WARNING` chybu. Nastavením na `true` dojde k potlačení této chybové hlášky. V produkčním prostředí se `E_USER_WARNING` vyvolá vždy. Toto chování můžeme také ovlivnit nastavením třídní proměnné [Presenteru::$invalidLinkMode|presenters#Neplatné odkazy].


Mapování
@@ -47,7 +47,7 @@ Parameter `catchExceptions` decides if the error presenter will be invoked. By c
silentLinks: ... # default: false
\--

Option `silentLinks` specifies Nette behaviour in the debug mode when a link generation fails. With `false` value Nette will trigger `E_USER_WARNING`. Changing this configuration option to `true` will suppress this error. In production environment, E_USER_WARNING will be always triggered. We can also adjust this behaviour using class property [Presenter::$invalidLinkMode|#Invalid links].
Option `silentLinks` specifies Nette behaviour in the debug mode when a link generation fails. With `false` value Nette will trigger `E_USER_WARNING`. Changing this configuration option to `true` will suppress this error. In production environment, E_USER_WARNING will be always triggered. We can also adjust this behaviour using class property [Presenter::$invalidLinkMode|presenters#Invalid links].

Mapping
-------

0 comments on commit 9a5a06f

Please sign in to comment.