Permalink
Browse files

Components: fix missing translation

  • Loading branch information...
grogy authored and f3l1x committed Jul 21, 2018
1 parent c9f5fe1 commit 9b187687fa4eacab5d19570d120cd7f8a2085212
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 cs/components.texy
@@ -119,7 +119,7 @@ Signál způsobí znovunačtení stránky úplně stejně jako při původním p

Jinými slovy: vezme se definice funkce `handle{signal}` a všechny parametry, které přišly s požadavkem, a k argumentům se podle jména dosadí parametry z URL a pokusí se danou metodu zavolat. Např. jako prametr `$id` se předá hodnota z parametru `id` v URL, jako `$something` se předá `something` z URL, atd. A pokud metoda neexistuje, metoda `signalReceived` vyvolá [výjimku |api:Nette\Application\UI\BadSignalException].

Example signal handler:
Ukázka zpracování signálu:

/--php
public function handleClick($x, $y)

0 comments on commit 9b18768

Please sign in to comment.