Skip to content
Permalink
Browse files

configuration file

  • Loading branch information...
dg committed Feb 20, 2019
1 parent 64f0935 commit a00f5564bd38ab0271d26c2018c67e6f7115435a
@@ -85,7 +85,7 @@ try {
}
\--

Autentikátor obvykle budeme nastavovat přímo v [konfiguračním souboru |configuring], v takovém případě se objekt vytvoří, až když ho bude skutečně potřeba. Vyše uvedený příklad by se v `config.neon` zapsal takto:
Autentikátor obvykle budeme nastavovat přímo v [konfiguračním souboru |configuring], v takovém případě se objekt vytvoří, až když ho bude skutečně potřeba. Vyše uvedený příklad by se v konfiguračním souboru zapsal takto:

/--neon
services:
@@ -383,7 +383,7 @@ $acl->isAllowed('mary', 'backend'); // true
Použití v aplikaci
==================

Permission můžeme nakonfigurovat v souboru `config.neon` následujícím způsobem:
Permission můžeme nakonfigurovat v konfiguračním souboru následujícím způsobem:

/--neon
services:
@@ -418,7 +418,7 @@ a v presenterech pak můžete ověřit práva například v metodě startup:
}
\--

Alternativou k nastavení v souboru `config.neon` je vytvoření továrny, která nám Permission nastaví. Ta pak může vypadat například následovně:
Alternativou k nastavení v konfiguračním souboru je vytvoření továrny, která nám Permission nastaví. Ta pak může vypadat například následovně:

/--php
namespace App\Model;
@@ -290,7 +290,7 @@ Vypnutí cache pro testování

Speciální implementací úložiště `Nette\Caching\IStorage` je [DevNullStorage|api:Nette\Caching\Storages\DevNullStorage], které ve skutečnosti data neukládá vůbec. Je tak vhodné pro testování, kdy chceme eliminovat vliv cache.

Nastavíme v `config.neon`:
Nastavíme v konfiguračním souboru:
/--neon
services:
cacheStorage:
@@ -249,7 +249,7 @@ class PollControlFactory
}
\--

Takhle továrnu zaregistrujeme do našeho kontejneru v `config.neon`:
Takhle továrnu zaregistrujeme do našeho kontejneru v konfiguračním souboru:

/--neon
services:
@@ -289,7 +289,7 @@ interface IPollControlFactory
}
\--

Interface zaregistrujeme do našeho kontejneru v `config.neon`:
Interface zaregistrujeme do našeho kontejneru v konfiguračním souboru:

/--neon
services:
@@ -343,7 +343,7 @@ Nette DI vygeneruje skutečně PHP kód kontejneru. Ten je proto extrémně rych

Kontejner může mít v případě velkých aplikací desetitisíce řádků a udržovat něco takového ručně by už nejspíš ani nebylo možné.

Výše uvedenou konfiguraci uložíme do souboru `config.neon` a pomocí třídy `Nette\DI\ContainerLoader` vytvoříme kontejner:
Výše uvedenou konfiguraci uložíme do konfiguračního souboru a pomocí třídy `Nette\DI\ContainerLoader` vytvoříme kontejner:

/--php
$loader = new Nette\DI\ContainerLoader(__DIR__ . '/temp');
@@ -415,7 +415,7 @@ class UserTable extends Control
}
\--

Továrnu zaregistrujeme v `config.neon`:
Továrnu zaregistrujeme v konfiguračním souboru:

/--neon
services:
@@ -662,7 +662,7 @@ Na stránce [Doplňky, pluginy a komponenty |https://componette.com] můžete na
Konfigurace
===========

Pomocí aplikační konfiurace lze ovlivnit některé chování aplikace. Zapisujeme ji do sekce `application` v našem config.neon, viz [konfigurace application|configuring#application].
Pomocí aplikační konfiurace lze ovlivnit některé chování aplikace. Zapisujeme ji do sekce `application` v našem konfiguračním souboru, viz [konfigurace application|configuring#application].


{{composer: nette/application}}
@@ -5,7 +5,7 @@ Nette poskytuje způsob jak naprogramovat autentifikaci na našich stránkách,

Existuje mnoho možností, jak může být uživatel ověřen. Nejčastější způsob ověření je pomocí hesla (uživatel poskytne své jméno, nebo email a heslo), ale jsou zde i jiné způsoby. Možná znáte tlačítka typu "Přihlásit pomocí Facebooku", nebo přihlášení pomocí Google/Twitter/GitHub na některých stránkách. S Nette můžeme mít jakoukoliv přihlašovací metodu, nebo je klidně můžeme kombinovat. Je to jen na nás.

Obyčejně bychom si nejspíš napsali vlastní authenticator, ale pro tento jednoduchý malý blog použijeme `SimpleAuthenticator`, který je v Nette předpřipraven. Poskytuje přihlášení na základě hesla a uživatelského jména, které je uloženo v konfiguračním souboru. Přidáme tedy *security* sekci do souboru `config.neon` (a nezapomeneme změnit heslo):
Obyčejně bychom si nejspíš napsali vlastní authenticator, ale pro tento jednoduchý malý blog použijeme `SimpleAuthenticator`, který je v Nette předpřipraven. Poskytuje přihlášení na základě hesla a uživatelského jména, které je uloženo v konfiguračním souboru. Přidáme tedy *security* sekci do souboru konfiguračního souboru (a nezapomeneme změnit heslo):


/--neon
@@ -52,7 +52,7 @@ $router = new Nette\Application\Routers\SimpleRouter('Homepage:default');

Druhým a nepovinným parametrem konstruktoru je možnost předat dodatečné příznaky (`SimpleRouter::ONE_WAY` pro jednosměrné routy).

Doporučovaným způsobem konfigurace rout v aplikaci je zaregistrování SimpleRouteru v [konfiguračním souboru |configuring#sluzby] (e.g. `config.neon`):
Doporučovaným způsobem konfigurace rout v aplikaci je zaregistrování SimpleRouteru v [konfiguračním souboru |configuring#sluzby]:

/--neon
services:
@@ -487,7 +487,7 @@ class RouterFactory
}
\--

Soubor `config.neon`:
Konfigurační soubor:

/--neon
services:
@@ -128,7 +128,7 @@ Zrušení dříve nastavené expirace docílíme metodou `removeExpiration()`. O
Konfigurace session
-------------------

Konfigurace session musí být provedena dříve, než se začnou session používat. V aplikacích je nejvhodnější ji umístit do konfiguračního souboru `config.neon`. Více o [konfiguraci sessions |configuring#session].
Konfigurace session musí být provedena dříve, než se začnou session používat. V aplikacích je nejvhodnější ji umístit do konfiguračního souboru. Více o [konfiguraci sessions |configuring#session].


Bezpečnost především
@@ -86,7 +86,7 @@ try {
}
\--

We usually configure authenticator inside a [config file |configuring], which only creates the object if it's requested by the application. The example above would be set in `config.neon` as follows:
We usually configure authenticator inside a [config file |configuring], which only creates the object if it's requested by the application. The example above would be set in configuration file as follows:

/--neon
services:
@@ -133,7 +133,7 @@ class MyAuthenticator implements NS\IAuthenticator

Class `MyAuthenticator` communicates with the database using [Nette Database Explorer|Database Explorer] layer and works with table `users`, where it grabs `username` and bcrypt hash of `password` in the appropriate columns. If the password check is successful, it returns new identity with user ID, role, which we will mention [later |#roles] and an array with additional data (e.g. username).

This authenticator would be configured in the `config.neon` file like this:
This authenticator would be configured in the configuration file like this:

/--neon
services:
@@ -385,7 +385,7 @@ $acl->isAllowed('mary', 'backend'); // true
Usage in Application
====================

We can configure Permission in the `config.neon` like this:
We can configure Permission in the configuration file like this:

/--neon
services:
@@ -456,7 +456,7 @@ class AuthorizatorFactory
}
\--

Then we have to register factory to the `config.neon` and use it as factory for Permission:
Then we have to register factory to the configuration file and use it as factory for Permission:

/--neon
services:
@@ -284,7 +284,7 @@ Disabling Cache For Testing Purposes

Special implementation of the `Nette\Caching\IStorage` is a [DevNullStorage|api:Nette\Caching\Storages\DevNullStorage]. It doesn't save any data. This is useful when we want to eliminate the effect of caching, usually while testing.

Configure the storage in `config.neon`:
Configure the storage in configuration file:
/--neon
services:
cacheStorage:
@@ -249,7 +249,7 @@ class PollControlFactory
}
}
\--
Now we register our service to DI container to `config.neon`:
Now we register our service to DI container to configuration file:

/--neon
services:
@@ -289,7 +289,7 @@ interface IPollControlFactory
}
\--

We will register this interface to our container to `config.neon`:
We will register this interface to our container to configuration file:

/--neon
services:
@@ -342,7 +342,7 @@ Nette DI actually generates PHP code of container. Therefore it is extremely fas

The container may have tens of thousands of lines for large applications, and it would not be possible to keep something like this manually.

Save the (above) configuration to the file `config.neon` and let's create a container:
Save the (above) configuration to the file and let's create a container:

/--php
$loader = new Nette\DI\ContainerLoader(__DIR__ . '/temp');
@@ -416,7 +416,7 @@ class UserTable extends Control
}
\--

The factory will be registered in the `config.neon` file:
The factory will be registered in the configuration file:

/--neon
services:
@@ -662,7 +662,7 @@ On page [Add-ons, plugins and components |https://componette.com] you can find s
Configuration
=============

We can modify application settings in the `config.neon` configuration file, under `application` section. See [application configuration|configuring#application].
We can modify application settings in the configuration file, under `application` section. See [application configuration|configuring#application].



@@ -5,7 +5,7 @@ Nette provides you with guidelines how to program authentication on your page, b

There are many ways how a user can authenticate himself. The most common way is *password-based authentication* (user provides his name or email and a password), but there are other means as well. You may be familiar with "Login with Facebook" buttons on many websites, or login via Google/Twitter/GitHub or any other site. With Nette, you can have any authentication method you want, or you can combine them. It's up to you.

Normally you would write your own authenticator, but for this simple small blog, we can use the `SimpleAuthenticator` which is bundled with Nette. It provides password-based authentication and the usernames and passwords are stored in config file. Add a *security* section to your `config.neon` (and don't forget to change the password):
Normally you would write your own authenticator, but for this simple small blog, we can use the `SimpleAuthenticator` which is bundled with Nette. It provides password-based authentication and the usernames and passwords are stored in config file. Add a *security* section to your configuration file (and don't forget to change the password):


/--neon
@@ -53,7 +53,7 @@ $router = new Nette\Application\Routers\SimpleRouter('Homepage:default');

The second constructor parameter is optional and is used to pass additional [#flags] (only `SimpleRouter::ONE_WAY` for unidirectional route).

The recommended way to configure application to use `SimpleRouter` is to use [configuration file |configuring#services] (e.g. `config.neon`):
The recommended way to configure application to use `SimpleRouter` is to use [configuration file |configuring#services]:

/--neon
services:
@@ -489,7 +489,7 @@ class RouterFactory
}
\--

File `config.neon`:
Configuration file:

/--neon
services:
@@ -126,7 +126,7 @@ Cancellation of a previously set expiration can be achieved by calling `removeEx
Session Configuration
---------------------

Configuration of a session must be done before using it. The best place to do it is a `config.neon`. Read more on [session configuration |configuring#session].
Configuration of a session must be done before using it. The best place to do it is a configuration file. Read more on [session configuration |configuring#session].


Safety First
@@ -39,7 +39,7 @@ Pro vytvoření databáze můžete využít [Adminer |http://adminer.org/], kter
Připojení k databázi
====================

Parametry připojení k databázi uvedeme v konfiguračním souboru `app/config/config.neon`. Popis řetězce `dsn` najdete v [dokumentaci PHP |http://php.net/manual/en/ref.pdo-mysql.connection.php], zadejte i správné jméno a heslo.
Parametry připojení k databázi uvedeme v konfiguračním souboru. Popis řetězce `dsn` najdete v [dokumentaci PHP |http://php.net/manual/en/ref.pdo-mysql.connection.php], zadejte i správné jméno a heslo.

/--neon
database:
@@ -49,7 +49,7 @@ Parametry připojení k databázi uvedeme v konfiguračním souboru `app/config/
\--

.[note]
Při editaci konfiguračního souboru si dejte pozor na odsazování. Formát [NEON |http://ne-on.org/] akceptuje odsazení tabulátorem i mezerami, ale v celém souboru musí být použito stejné odsazení. V připraveném `config.neon` jsou použity tabulátory. Nette se v případě problémů ozve.
Při editaci konfiguračního souboru si dejte pozor na odsazování. Formát [NEON |http://ne-on.org/] akceptuje odsazení tabulátorem i mezerami, ale v celém souboru musí být použito stejné odsazení. V připraveném konfiguračním souboru jsou použity tabulátory. Nette se v případě problémů ozve.


Model

0 comments on commit a00f556

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.