Permalink
Browse files

presenters: unified word "persistentni" against "perzistentni" (#722)

  • Loading branch information...
CZechBoY authored and dg committed Sep 20, 2018
1 parent 9911dff commit a9a5cc16ef0edc63d5b4f05b82acafb52a618b53
Showing with 5 additions and 5 deletions.
  1. +5 −5 cs/presenters.texy
@@ -332,7 +332,7 @@ application:
Persistentní parametry
----------------------

Krom klasických parametrů, které jsme používali nyní, existují i tzv. perzistentní parametry. Ty se liší v jediné avšak zásadní věci: **přenášejí se automaticky.** To znamená, že je nemusíme v odkazech explicitně uvádět, ale přesto se přenesou.
Krom klasických parametrů, které jsme používali nyní, existují i tzv. persistentní parametry. Ty se liší v jediné avšak zásadní věci: **přenášejí se automaticky.** To znamená, že je nemusíme v odkazech explicitně uvádět, ale přesto se přenesou.

Pokud má vaše aplikace dvě jazykové mutace, bylo by neskutečně únavné v každém odkazu přenášet i aktuální jazyk. To není s Nette Framework potřeba. Prostě si parametr `$lang` označíme jako persistentní a to tímto způsobem:

@@ -364,7 +364,7 @@ Zároveň v proměnné třídy `$lang` objektu `ProductPresenter` budeme mít ho
.[note]
Persistentní proměnná musí být deklarovaná jako public.

Perzistence zohledňuje hierarchii tříd presenterů, tedy parametr definovaný v určitém presenteru je poté automaticky přenášen do každého presenteru z něj dědícího.
Persistence zohledňuje hierarchii tříd presenterů, tedy parametr definovaný v určitém presenteru je poté automaticky přenášen do každého presenteru z něj dědícího.@@ -553,7 +553,7 @@ $presenter['mymenu']->render();
Připojením komponenty do presenteru (jejich svázáním) získáte možnost:
- vytvářet v komponentě odkazy
- používat [signály |components#signál neboli subrequest]
- používat v komponentě perzistentní parametry
- používat v komponentě persistentní parametry

Pokud nic z toho nepotřebujeme, není potřeba komponentu s presenterem vázat.

@@ -605,7 +605,7 @@ Podrobnější informace o komponentách najdete na [samostatné stránce |compo
Persistentní komponenty
-----------------------

Nejen parametry, ale také komponenty mohou být perzistentní. Jejich stav se pak přenáší při přechodu na jiný presenter podobně, jako v případě [perzistentních parametrů |#persistentni-parametry]. Perzistentní komponenty značíme touto anotací: (zde značíme komponenty `calendar` a `menu`):
Nejen parametry, ale také komponenty mohou být persistentní. Jejich stav se pak přenáší při přechodu na jiný presenter podobně, jako v případě [persistentních parametrů |#persistentni-parametry]. Persistentní komponenty značíme touto anotací: (zde značíme komponenty `calendar` a `menu`):

/--php
/**
@@ -617,7 +617,7 @@ class DefaultPresenter extends Presenter
}
\--

Podkomponenty uvnitř těchto komponent není třeba nijak značit, jsou perzistentní samy o sobě.
Podkomponenty uvnitř těchto komponent není třeba nijak značit, jsou persistentní samy o sobě.


Kde mohu získat komponenty?

0 comments on commit a9a5cc1

Please sign in to comment.