Permalink
Browse files

typo (#713)

  • Loading branch information...
grogy authored and dg committed Jul 16, 2018
1 parent a859a43 commit c9f5fe15574f5ba818030f3ff8391f6287f1c62b
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 cs/presenters.texy
@@ -380,7 +380,7 @@ Už víme, že tzv. akce presenteru způsobí zavolání metody `render<Akce>`,
`startup()`
-----------

Ihned po vytvoření presenteru se zavolá metoda `startup()`. Ta inicializuje proměnné nebo oveří uživatelská oprávnění.
Ihned po vytvoření presenteru se zavolá metoda `startup()`. Ta inicializuje proměnné nebo ověří uživatelská oprávnění.

.[note]
Pokud si píšete vlastní metodu `startup()`, nezapomeňte zavolat předka `parent::startup()`.

0 comments on commit c9f5fe1

Please sign in to comment.