Permalink
Browse files

Routing: add info about caching (#640)

  • Loading branch information...
f3l1x authored and dg committed Feb 11, 2018
1 parent 77cdec9 commit d00efbdde6689a5c672f79209006e61775e83b82
Showing with 22 additions and 0 deletions.
  1. +10 −0 cs/routing.texy
  2. +12 −0 en/routing.texy
@@ -445,6 +445,16 @@ $route = new Route('<presenter>/<action>', [
Globální filtry můžeme použít též pro filtrování parameterů na základě jiných parametrů. Například přeložení `<presenter>` a `<action>` na základě parametru `<lang>`.


Cachování rout
--------------

Pokud router nemá žádné závislosti, například na databázi, a jeho továrna nepřijímá žádné argumenty, můžeme jeho sestavenou podobu nakešovat (konkrétně serializovat jej) přímo do DI kontejneru a tím aplikaci trochu zrychlit.

/--neon
routing:
cache: true
\--Router Factory
@@ -447,6 +447,18 @@ $route = new Route('<presenter>/<action>', [
You can use *global filters* to filter certain parameter based on a value of another parameter, e.g. translate `<presenter>` and `<action>` based on `<lang>`.


Route Caching
-------------

If the router does not have any dependencies, such as a database, and its factory does not accept any arguments, we can cache its built-in form (serialize it) directly into the DI container and thus accelerate the application a bit.

/--neon
routing:
cache: true
\--Router Factory
==============

0 comments on commit d00efbd

Please sign in to comment.