Permalink
Browse files

typo

  • Loading branch information...
dg committed Mar 18, 2018
1 parent 0fc6424 commit d34862162ff34c937213eb637fbb36255e881953
Showing with 4 additions and 8 deletions.
  1. +2 −4 cs/components.texy
  2. +2 −4 en/components.texy
@@ -417,8 +417,8 @@ $parent->addComponent($control, 'shortNews');
\--


Monitorování změn
-----------------
Monitorování předků
-------------------

Jak poznat, kdy byla komponenta připojena do stromu presenteru? Sledovat změnu rodiče nestačí, protože k presenteru mohl být připojen třeba rodič rodiče. Pomůže metoda [monitor($type)|api:Nette\ComponentModel\Component::monitor()]. Každá komponenta může monitorovat libovolný počet tříd a rozhraní. Připojení nebo odpojení je ohlášeno zavoláním metody `attached($obj)` resp. `detached($obj)`, kde `$obj` je objekt sledované třídy.

@@ -450,8 +450,6 @@ protected function attached($form)
}
\--

Monitorování a dohledávání komponent nebo cest přes lookup je **velmi pečlivě optimalizované pro maximální výkon. .(David Grudl: byla to piplačka a na ten kód jsem hrdý :-\)\))**


Iterování nad dětmi
-------------------
@@ -414,8 +414,8 @@ $parent->addComponent($control, 'shortNews');
\--


Monitoring Changes
------------------
Monitoring of Ancestors
-----------------------

How to find out when was component added to presenter's tree? Watching the change of parent is not enough because a parent of parent might have been added to presenter. Method [monitor($type)|api:Nette\ComponentModel\Component::monitor()] is here to help. Every component can monitor any number of classes and interfaces. Adding or removing is reported by invoking method `attached($obj)` (`detached($obj)` respectivelly), where `$obj` is the object of monitored class.

@@ -447,8 +447,6 @@ protected function attached($form)
}
\--

Monitoring and lookup of components or paths using `lookup` is **very precisely optimized for maximal performance**.


Iterating over Children
-----------------------

0 comments on commit d348621

Please sign in to comment.