Permalink
Browse files

typo

  • Loading branch information...
dg committed Apr 3, 2018
1 parent b658606 commit d7cd4f85231de60755f9ab4ca33ade00bd8f6562
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 cs/configuring.texy
@@ -7,8 +7,8 @@ Přehled všech konfiguračních voleb v Nette Frameworku.
Nette umožňuje nastavovat aplikaci pomocí [konfiguračních souborů |bootstrap#Konfigurační soubory]. Ty se obykle zapisují ve formátu NEON. [Vyzkoušejte si |https://ne-on.org] si jeho syntaxi.


Uživatelé
=========
Přístupová oprávnění
====================

Uvedením pole `users` vytvoříme SimpleAuthenticator, uvedením polí `roles` nebo `resources` vytvoříme autorizátor Nette\Security\Permission.

0 comments on commit d7cd4f8

Please sign in to comment.