Permalink
Browse files

quickstart: removed link to avoid confusion between web-project and s…

…andbox
  • Loading branch information...
dg committed Mar 19, 2018
1 parent 6b40e2f commit dad88b5ceb7c77644d9d44d7df468ca66ac23a1a
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +1 −1 cs/quickstart/getting-started.texy
  2. +1 −1 en/quickstart/getting-started.texy
@@ -6,7 +6,7 @@ Seznamte se s Nette Frameworkem a vytvořte si svoji první aplikaci.

Úplně první věc, kterou bychom měli udělat, je zkontrolovat, zda náš server splňuje [požadavky|/requirements] pro běh Nette Frameworku. To by s největší pravděpodobností mělo být v pořádku, ale jen pro jistotu, nechceme začínat na nefunkčním prostředí.

Nette Framework můžeme [stáhnout manuálně |www:download], ale doporučená cesta je začít nový projekt s využitím [Composeru |/composer]. Pokud Composer neznáte, určitě byste měli začít s ním. Je to velice jednoduchý a užitečný nástroj, vše se dozvíte v [dokumentaci Composeru|http://getcomposer.org/doc/].
Nette Framework můžeme stáhnout manuálně, ale doporučená cesta je začít nový projekt s využitím [Composeru |/composer]. Pokud Composer neznáte, určitě byste měli začít s ním. Je to velice jednoduchý a užitečný nástroj, vše se dozvíte v [dokumentaci Composeru|http://getcomposer.org/doc/].

S Composerem si můžeme velmi jednoduše stáhnout a nainstalovat základní skeleton aplikace, známý jako Web Project, který již obsahuje Nette Framework. Abychom mohli založit projekt, najdeme si kořenový adresář webového serveru (např. `/var/www` nebo `C:\InetPub`) a pomocí příkazové řádky a spustíme následující příkaz.

@@ -6,7 +6,7 @@ Meet Nette Framework and create your first application.

The very first thing you should do is check if your server satisfies the [requirements|/requirements] of Nette Framework. It should most likely be fine, but just to be sure we won't start with broken environment.

You can download Nette Framework [manually |www:download], but the recommended way of starting a new project is using [Composer |/composer]. If you don't know Composer, you should definitely start with that. It's really simple and useful tool, check out [their documentation |http://getcomposer.org/doc/].
You can download Nette Framework manually, but the recommended way of starting a new project is using [Composer |/composer]. If you don't know Composer, you should definitely start with that. It's really simple and useful tool, check out [their documentation |http://getcomposer.org/doc/].

With Composer, you can download and install the application skeleton known as Web Project including Nette Framework very easily. To do so, find your web root directory (e.g. `/var/www` or `C:\InetPub`) in your command line and execute the following command:

0 comments on commit dad88b5

Please sign in to comment.