Permalink
Browse files

form-validation: better info about rules

  • Loading branch information...
dg committed Aug 22, 2018
1 parent 57c1ad8 commit e6faf40fbc55c424f4f2ed624ce6ab5571bfa637
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +1 −1 cs/form-validation.texy
  2. +1 −1 en/form-validation.texy
@@ -4,7 +4,7 @@ Validace formulářů
Validace formulářových prvků
============================

Na [formulářové prvky|form-fields] lze použít tyto validační pravidla:
Na formulářové prvky lze kromě validačních pravidel uvedených v [přehledu prvků |form-fields] používat ještě tyto pravidla:

| `Form::FILLED` | je prvek vyplněn? ||
| `Form::REQUIRED` | alias pro `Form::FILLED` ||
@@ -4,7 +4,7 @@ Form Validation
Form Field Validation
=====================

The following rules are supported by most [built-in form fields |form-fields]:
In addition to the validation rules listed in [built-in form fields |form-fields], the following rules can be used too:

| `Form::FILLED` | is element filled? ||
| `Form::REQUIRED` | alias of `Form::FILLED` ||

0 comments on commit e6faf40

Please sign in to comment.