Skip to content
Permalink
Browse files

forms: removed info about deprecated negative validation rules

  • Loading branch information...
dg committed Mar 1, 2019
1 parent dc50b69 commit f35eb0b13407cc68243204ab8b8b49083272b7f9
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +1 −1 cs/form-validation.texy
  2. +1 −1 en/form-validation.texy
@@ -45,7 +45,7 @@ $form->addEmail('email', 'E-mail:')
->setRequired('Zadejte e-mailovou adresu');
\--

Podmínky je možné negovat znakem `~` (vlnovka), tj. `addCondition(~Form::NUMBER, ...)`. Také lze z podmínek vytvářet komplexní struktury za pomoci metod `elseCondition()` a `endCondition()`.
Z podmínek lze vytvářet komplexní struktury za pomoci metod `elseCondition()` a `endCondition()`.

Jak vidíte, jazyk pro formulování podmínek a pravidel je velice silný. Všechny konstrukce přitom fungují jak na straně serveru, tak i na straně JavaScriptu.

@@ -45,7 +45,7 @@ $form->addEmail('email', 'Email:')
->setRequired('Fill your email address');
\--

All conditions can be negated with `~` (a tilde), i.e. `addCondition(~Form::NUMBER, ...)` passes validation if field is not filled. Conditions can be grouped into complex structures with `elseCondition()` and `endCondition()` methods.
Conditions can be grouped into complex structures with `elseCondition()` and `endCondition()` methods.

As you can see, language of validation rules and conditions is powerful. Even though all constructions work both server-side and client-side, in JavaScript.

0 comments on commit f35eb0b

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.