Permalink
Browse files

Form validation: Fix link to error messages of validation rules (#691)

  • Loading branch information...
milosjanda authored and dg committed Mar 29, 2018
1 parent 0e218ea commit fbb17d7717070e6aed055a93ebac31b2d58fa6f2
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +1 −1 cs/form-validation.texy
  2. +1 −1 en/form-validation.texy
@@ -15,7 +15,7 @@ Na [formulářové prvky|form-fields] lze použít tyto validační pravidla:
| `Form::VALID` | je prvek vyplněn správně? |
| `Form::BLANK` | prvek nesmí být vyplněn |

Všem validačním pravidlům můžeme přidat vlastní chybovou hlášku, nebo se použije [hláška výchozí |api:Nette\Forms\Rules::$defaultMessages], kterou můžete případně přepsat. U [vícejazyčných formulářů |localization] se hlášky automaticky překládají.
Všem validačním pravidlům můžeme přidat vlastní chybovou hlášku, nebo se použije [hláška výchozí |api:Nette\Forms\Validator::$messages], kterou můžete případně přepsat. U [vícejazyčných formulářů |localization] se hlášky automaticky překládají.

V textu chybových hlášek lze používat i speciální zástupné řetězce:

@@ -15,7 +15,7 @@ The following rules are supported by most [built-in form fields |form-fields]:
| `Form::VALID` | did input pass validation? |
| `Form::BLANK` | the item must not be filled |

We can set a custom error message to all validation rules, or a [default one |api:Nette\Forms\Rules::$defaultMessages] is used. [Multilingual forms|localization]' messages are automatically translated.
We can set a custom error message to all validation rules, or a [default one |api:Nette\Forms\Validator::$messages] is used. [Multilingual forms|localization]' messages are automatically translated.

The following special substitute strings can be utilized in error message text:

0 comments on commit fbb17d7

Please sign in to comment.