Skip to content
Timers library for Arduino
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is 13 commits ahead of garthoff:master.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
examples zmiana struktury, by Arduino IDE importowało .zip Oct 27, 2016
.gitignore
LICENSE
Timers.cpp zmiana struktury, by Arduino IDE importowało .zip Oct 27, 2016
Timers.h
keywords.txt zmiana struktury, by Arduino IDE importowało .zip Oct 27, 2016
library.properties
readme.md

readme.md

Timers - program Arduino sterowany czasem

Wersja: 16.4.1

Autor: Łukasz Tretyn, Nettigo.pl

Biblioteka umożliwia:

 • Budowanie programów robiących wiele rzeczy na raz
 • Uruchamiane różnych części programu o różnym czasie
 • Timeout - określanie czasu na wykonanie zadania
 • Timestamp - sterowanie algorytmem przez upływający czas
 • Miałczenie jak kot

Biblioteka nie blokuje programu, tak jak funkcje delay() i delayMicrosoconds().

Instalacja biblioteki

Bibliotekę należy pobrać i umieścić w katalogu libraries, który znajduje się w folderze ze szicami Arduino.

Strona projektu biblioteki Timers na Github

Referencja biblioteki

Dodawanie biblioteki do programu

#include <Timers.h>

Tę linię należy dodać na początku programu by skorzystać z bilioteki Timers.

Klasa i tworzenie obiektu

Timer timer;

Główna klasa biblioteki nazwya się Timer. W przykładzie utworzyłem z niej obiekt o nazwie timer. Jeśli potrzebujesz więcej timerów, możesz stworzyć kilka obiektów o różnych nazwach albo ich tablicę.

Metody

begin

timer.begin(300);

begin rozpoczyna odliczanie timera od nowa, z nowym czasem do odliczenia.

Argument przyjmuje wartości w milisekundach.

W przykładzie obiekt timer będzie odliczał czas 300 milisekund od chwili wywołania metody begin.

available

bool isTimeEnd = timer.available();

available zwraca wartość true jeśli upłynął już czas, lub false jeśli nie upłynął.

Wartość jest typu bool.

W przykładzie metoda available obiektu timer zapisuje czy upłynął już czas, do zmiennej isTimeEnd.

restart

timer.restart();

restart rozpoczyna odliczanie czasu od nowa.

time

timer.time(600);

time ustawia nowy czas do odliczania, bez rozpoczynania odliczania od nowa.

Ardument przyjmuje wartości w milisekundach.

W przykładzie czas do odliczenia został zmieniony na 600 milisekund.

time

unsigned long timeToEnd = timer.time();

time (bez argumentów) podaje ile jeszcze zostało czasu do końca odliczania.

Czas jest zwracany w milisekundach.

W przykładzie pozostały czas pracy timer został zapisany w zmiennej timeToEnd.

Elementy pomocnicze

SECS

unsigned long timeoutTime = SECS(40);

SECS zamienia czas w sekundach na milisekundy.

MINS

unsigned long timeoutTime = MINS(20);

MINS zamienia czas w minutach na milisekundy.

HOURS

unsigned long timeoutTime = HOURS(2);

HOURS zamienia czas w godzinach na milisekundy.

STOP

timer.time(STOP);

STOP zatrzymuje działanie timera.

Przykład:

Nieodzowny przykład migania diodą:

#include <Timers.h>

Timer ledBlinkTimer;

void setup() {
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
 ledBlinkTimer.begin(SECS(2));
}

void loop() {
 if (ledBlinkTimer.available())
 {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
  ledBlinkTimer.restart();
 }
}

Program miga wbudowaną w arduino diodą świecącą "L".

 • Na początku za pomocą include ładowana jest biblioteka Timers
 • Potem tworzony jest obiekt ledBlinkTimer
 • W funkcji setup ustawiane jest odliczanie 2 sekund za pomocą begin i SECS
 • W funkcji loop warunek if sprawdza czy upłynął już czas. Obwieści to metoda available
 • Gdy warunek się spełni dioda zmieni swój stan na przeciwny, a timer zostanie zresetowany za pomocą metody restart, żeby odliczał czas od nowa.
You can’t perform that action at this time.