ขั้นตอนการสมัคร

pangpond edited this page Dec 21, 2018 · 7 revisions

ขั้นตอนการสมัคร

สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ URL https://spt-pretest.nextschool.io/ ผ่าน Browser ที่แนะนำคือ Google Chrome 👍

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชน และอีเมล

ระบบจะตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชนว่า ซ้ำกับผู้สมัครก่อนหน้าหรือไม่ และส่งรหัสผ่านแบบ OTP ไปยัง อีเมล์ที่แจ้งไว้

screen shot 2561-12-17 at 16 44 20

  • ระบุหมายเลขบัตรประชาชน ระบบจะตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชนเบื้องต้นว่า รูปแบบถูกต้องหรือไม่
  • ระบุอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ ต้องเป็น อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ เพราะผู้สมัครจะได้รับรหัสผ่านทางอีเมล
  • กดปุ่มเริ่มสมัคร

ขั้นตอนที่ 2 : รับรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวทาง อีเมล์

เปิด Browser เพิ่มอีก 1 Tab เพื่อเช็คเมล์ส่วนตัว

ภายในเวลาไม่เกิน 10 วินาที ระบบจะส่งรหัสผ่านไปทาง อีเมล์ที่แจ้งไว้ โดยรหัสผ่านทที่ได้จะเป็นตัวเลข 6 หลัก และสามารถใช้งานได้ครั้งเดียว

ตัวอย่างอีเมล์

ขั้นตอนที่ 3 : นำรหัสผ่านที่ได้มายืนยันตัวตน

นำตัวเลข 6 หลักที่ได้รับทางอีเมล์มากรอกในหน้ายืนยันตัวตน

screen shot 2561-12-17 at 17 01 09

ขั้นตอนที่ 4 : กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบ

กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบ จากนั้นกดปุ่ม ยืนยันการสมัคร

screen shot 2561-12-17 at 17 37 02

ขั้นตอนที่ 5 : พิมพ์ใบชำระเงิน หรือชำระเงินด้วยวิธีโอนเงินออนไลน์

screen shot 2561-12-17 at 17 43 22

screen shot 2561-12-17 at 17 43 27

ขั้นตอนที่ 6 : แจ้งชำระเงิน

กรณีที่ชำระเงินและอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะพามาหน้าจอแจ้งชำระเงิน ให้ระบุวันที่ และเวลาที่โอนให้ตรงกันกับหลักฐานที่แนบ

screen shot 2561-12-17 at 17 49 52

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.