Skip to content
master
Switch branches/tags
Go to file
Code
This branch is 69 commits ahead of jaanos:master.

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
lib
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

README.md

Analiza podatkov s programom R, 2020/21

Repozitorij z gradivi pri predmetu APPR v študijskem letu 2020/21

 • Shiny Shiny
 • RStudio RStudio

Analiza bruto mesečnih plač v Sloveniji

Analizirala bom višino povprečne bruto mesečne plače v odvisnosti od gospodarske dejavnosti, izobrazbe ter spola. Zanimal me bo trend spreminjanja višine plače glede na gospodarsko dejavnost in višina povprečne plače po regijah po spolu. Podtake bom vizualizirala s pomočjo zemljevida in grafov. Primerjala bom tudi plače v javnem in zasebnem sektorju glede na izobrazbo in spol. Na koncu bom primerjala tudi bruto mesečne plače v času krize leta 2008 s krizo Covid-19 leta 2020.

Potek dela

 1. Pridobitev in ureditev podatkov
 2. Primerjava višine plače glede na gospodarsko dejavnost
 3. Primerjava višine povprečne plače po regijah
 4. Vizualizacija primerjav
 5. Višina plače v javnem in zasebnem sekturju
 6. Primerjava povprečne bruto mesečne plače z evropskim povprečjem

Tabele

 1. tabela: Povprečna bruto mesečna plača glede na gospodarsko dejavnost, izobrazbo in spol.
 • Stolpci: Gospodarska dejavnost, izobrazba, spol, leto, plača
 1. tabela: Povprečna bruto mesečna plača glede na regijo in spol.
 • Stolpci: Regija, spol, leto, plača
 1. tabela: Povprečna bruto mesečna plača v javnem in zasebnem sektorju glede na izobrazbo in spol.
 • Stolpci: Javni sektor, zasebi sektor, izobrazba, spol, leto, plača
 1. tabela: Povprečna bruto mesečna plača v Sloveniji leta 2007, 2008 in 2009.
 • Stolpci: Leto, plača
 1. tabela: Povprečna bruto mesečna plača v Sloveniji leta 2019 in 2020.
 • Stolpci: Leto, plača

Viri:

Program

Glavni program in poročilo se nahajata v datoteki projekt.Rmd. Ko ga prevedemo, se izvedejo programi, ki ustrezajo drugi, tretji in četrti fazi projekta:

 • obdelava, uvoz in čiščenje podatkov: uvoz/uvoz.r
 • analiza in vizualizacija podatkov: vizualizacija/vizualizacija.r
 • napredna analiza podatkov: analiza/analiza.r

Vnaprej pripravljene funkcije se nahajajo v datotekah v mapi lib/. Podatkovni viri so v mapi podatki/. Zemljevidi v obliki SHP, ki jih program pobere, se shranijo v mapo ../zemljevidi/ (torej izven mape projekta).

Potrebni paketi za R

Za zagon tega vzorca je potrebno namestiti sledeče pakete za R:

 • knitr - za izdelovanje poročila
 • rmarkdown - za prevajanje poročila v obliki RMarkdown
 • shiny - za prikaz spletnega vmesnika
 • DT - za prikaz interaktivne tabele
 • rgdal - za uvoz zemljevidov
 • rgeos - za podporo zemljevidom
 • digest - za zgoščevalne funkcije (uporabljajo se za shranjevanje zemljevidov)
 • readr - za branje podatkov
 • rvest - za pobiranje spletnih strani
 • tidyr - za preoblikovanje podatkov v obliko tidy data
 • dplyr - za delo s podatki
 • gsubfn - za delo z nizi (čiščenje podatkov)
 • ggplot2 - za izrisovanje grafov
 • mosaic - za pretvorbo zemljevidov v obliko za risanje z ggplot2
 • maptools - za delo z zemljevidi
 • tmap - za izrisovanje zemljevidov
 • extrafont - za pravilen prikaz šumnikov (neobvezno)

Binder

Zgornje povezave omogočajo poganjanje projekta na spletu z orodjem Binder. V ta namen je bila pripravljena slika za Docker, ki vsebuje večino paketov, ki jih boste potrebovali za svoj projekt.

Če se izkaže, da katerega od paketov, ki ji potrebujete, ni v sliki, lahko za sprotno namestitev poskrbite tako, da jih v datoteki install.R namestite z ukazom install.packages. Te datoteke (ali ukaza install.packages) ne vključujte v svoj program - gre samo za navodilo za Binder, katere pakete naj namesti pred poganjanjem vašega projekta.

Tako nameščanje paketov se bo izvedlo pred vsakim poganjanjem v Binderju. Če se izkaže, da je to preveč zamudno, lahko pripravite lastno sliko z želenimi paketi.

Če želite v Binderju delati z git, v datoteki gitconfig nastavite svoje ime in priimek ter e-poštni naslov (odkomentirajte vzorec in zamenjajte s svojimi podatki) - ob naslednjem zagonu bo mogoče delati commite. Te podatke lahko nastavite tudi z git config --global v konzoli (vendar bodo veljale le v trenutni seji).

About

Vzorčni repozitorij za projekt pri predmetu Analiza podatkov s programom R v študijskem letu 2020/21

Resources

License

Releases

No releases published

Packages

No packages published