Skip to content
🎯
Focusing
🎯
Focusing
Pro
Block or report user

Report or block nguyenvanhieuvn

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse

Organizations

@NguyenVanHieuBlog
Block or report user

Report or block nguyenvanhieuvn

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse

Pinned

 1. Forked from BedirT/ACM-ICPC-Preparation

  Tài liệu ôn thi ACM/ICPC & Olympic tin học

  C++ 8 9

 2. Chương trình cảnh báo email spam sử dụng cây quyết định

  C#

 3. Chương trình dự đoán ngôn ngữ dựa vào văn bản(như Google Dịch ^^)

  Python 2

 4. Demo chức năng tóm tắt văn bản và tự động lấy tin tức thời gian thực từ báo điện tử

  JavaScript

 5. Xây dựng chương trình dự đoán ngôn ngữ lập trình của source code bất kỳ

  Python 6

191 contributions in the last year

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Mon Wed Fri

Contribution activity

Seeing something unexpected? Take a look at the GitHub profile guide.

You can’t perform that action at this time.