Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
74 lines (53 sloc) 5.05 KB

Nhanh.vn là giải pháp quản lý bán hàng trên nền tảng điện toán đám mây, đồng bộ dữ liệu với website, dịch vụ vận chuyển, giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ quy trình bán hàng, chăm sóc khách hàng, tăng doanh thu, giảm chi phí, phát triển kinh doanh hiệu quả hơn.

Nhanh API là gì?

Get data from Nhanh.vn

Dữ liệu về vận chuyển:

Dữ liệu về đơn hàng

Dữ liệu về sản phẩm:

Dữ liệu về khách hàng

Dữ liệu về tin tức

Dữ liệu về hoá đơn:

Send data to Nhanh.vn

Listen webhooks from Nhanh.vn