Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
85 lines (68 sloc) 3.52 KB

/api/bill/search

 • Tính năng này dùng lấy danh sách phiếu XNK (hóa đơn nhập nhà cung cấp, bán lẻ, bán buôn, chuyển kho, kiểm kho) của doanh nghiệp.

Request

Param Mandatory Description
page int No Phân trang (giá trị mặc định là 1)
icpp int No Số lượng đơn hàng trên 1 trang. Mặc định là 10. Tối đa không quá 20.
id int No Tìm kiếm theo ID phiếu XNK
type int No Tìm kiếm theo loại XNK
mode int No Tìm kiếm theo kiểu XNK
modes array No Tìm kiếm theo kiểu XNK
customerId int No Tìm kiếm theo ID khách hàng
customerMobile string No Tìm kiếm theo số điện thoại khách hàng
fromDate date No Tìm kiếm ngày XNK >= fromeDate. Format yyyy-mm-dd (.e.g. 2015-07-16)
toDate date No Tìm kiếm ngày XNK =< toDate Format yyyy-mm-dd (.e.g. 2015-08-16)

Response

JSON decode the response to get the structure:

Key Data Type (Max-length) Description
code int 1 = success or 0 = failed
messages [ ] is an array of error messages if code = 0
data [ ] is an array of customer list
[
  "totalPages": int,
  "bill": [
      { }, // each bill item, all properties are listed in the table below
      { }
  ]
]
Key Data Type (Max-length) Description
id int ID của hóa đơn
date date Ngày xuất nhập kho (format: yyyy-mm-dd)
createdDateTime datetime Ngày giờ tạo hóa đơn (format: yyyy-mm-dd h:i:s)
type int Xem Loại XNK
mode int Xem Kiểu XNK
depotId int ID kho doanh nghiệp
customerId int ID khách hàng mua hàng, có thể sử dụng để đồng bộ với ID khách hàng trong /api/customer/search
customerId int ID khách hàng
customerName string Tên khách hàng
customerMobile string Số điện thoại khách hàng
saleId int ID nhân viên bán hàng
saleName string Nhân viên bán hàng
createdById int ID nhân viên thu ngân
createdByName string Nhân viên thu ngân
discount double Chiết khấu hóa đơn
money double Tổng tiền hóa đơn
saleBonus double Hoa hồng bán hàng
payment double Tổng tiền đã thanh toán
relatedBillId int ID hóa đơn được trả hàng
relatedUserName string Người tạo hóa đơn được trả hàng
technicalId int Id nhân viên kỹ thuật
technicalName string Tên nhân viên kỹ thuật
products array Danh sách sản phẩm theo hóa đơn [Xem bảng bên dưới]
 • Products: Danh sách sản phẩm XNK trong phiếu
Key Data Type (Max-length) Description
id int ID của sản phẩm
code string Mã code của sản phẩm
name string Tên sản phẩm
quantity float Số lượng sản phẩm
price double Giá sản phẩm
discount double Chiết khấu của sản phẩm
imei string IMEI của sản phẩm. Nếu sản phẩm tồn tại IMEI sẽ hiện thêm trường này.