Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
40 lines (33 sloc) 1.36 KB

/api/customer/add

  • Tính năng này dùng để thêm thông tin khách hàng cho doanh nghiệp key sử dụng là mobile. Tối ta mỗi lần không quá 50 khách hàng.

Request

// each request can send maximum 50 customers
[
	[ // customer 1 ], // see the structure in the table below
	[ // customer  2 ],
	...
]
Key Data type Mandatory Description
fromCustomer string Số điện thoại khách hàng giới thiệu (khách hàng đã tồn tại trên hệ thống Nhanh.vn)
saleName string Nhân viên phụ trách (username của nhân viên thuộc doanh nghiệp đã tồn tại trên hệ thống Nhanh.vn)
name string yes Tên khách hàng
type int 1 - Khách lẻ, 2 - Khách buôn
address string địa chỉ khách hàng
mobile int yes Số điện thoại khách hàng
businessName string Tên công ty
taxCode string Mã số thuế
points int điểm tích lũy của khách hàng
gender int 1 - Nam, 2 - Nữ
birthday date Sinh nhật khách hàng
cityName string tên thành phố
districtName string tên quận huyện
email string Email khách hàng
pid string Số CMND
description string Mô tả
facebookLink string Facebook link
groupId int ID nhóm khách hàng trên Nhanh.vn