Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
94 lines (72 sloc) 3.16 KB

/api/customer/search

  • Tính năng này dùng để tìm kiếm thông tin khách hàng thông qua id hoặc số điện thoại của khách hàng. hoặc lấy danh sách khách hàng. Tối đa ko quá 50 khách hàng / page

Request

Param Data Type Mandatory Description
page int No Phân trang (giá trị mặc định là 1)
icpp int No Số lượng khách hàng trên 1 trang. Mặc định là 10. Tối đa không quá 50.
id int No Tìm kiếm khách hàng theo id.
mobile int Tìm kiếm khách hàng theo số điện thoại.
fromLastBoughtDate string No Từ ngày mua cuối cùng (yyyy-mm-dd)
toLastBoughtDate string No Đến ngày mua cuối cùng (yyyy-mm-dd)

Response:

  • JSON decode the response to get the structure:
Key Data Type (Max-length) Description
code int 1 = success or 0 = failed
messages [ ] is an array of error messages if code = 0
data [ ] is an array of customer list
[
	'totalPages': int,
	'customers': [
		// customer 1
		{  
			// see properties in the table below
		},
		// customer 2
		// ...
	]
]
Key Data Type (Max-length) Description
id int id của khách hàng
name string Tên khách hàng
mobile int Số điện thoại của khách hàng
email string Email của khách hàng
gender int Giới tính khách hàng (1 = Nam, 2 = Nữ, Null: Chưa có thông tin)
address string Địa chỉ của khách hàng
birthday string Ngày sinh của khách hàng
code string Mã code của khách hàng
level string Tên cấp độ khách hàng
group string Tên nhóm của khách hàng
totalMoney double Tổng số tiền khách mua hàng
points int Tổng tích điểm của khách hàng
cityId int Id thành phố
districtId int Id quận huyện
billList array Lịch sử hóa đơn mua hàng, mô tả chi tiết dưới bảng sau:
  • billList:
Key Data Type (Max-length) Description
id int id của hóa đơn
depotName string Tên kho hàng
createdDateTime string Ngày lập hóa đơn
discount int Chiết khấu của hóa đơn
points int Điểm tích lũy của đơn hàng
type int Loại đơn hàng:
Giá trị = 1 (import → trả hàng)
Giá trị = 2 (export → bán hàng)
mode int Kiểu đơn hàng:
giá trị = 2 → bán lẻ
giá trị = 6 → bán buôn
saleName string nhân viên bán hàng
createdByName string nhân viên thu ngân
products array Chi tiết sản phẩm hàng. được mô tả chi tiết ở bảng bên dưới.
  • Products:
Key Data Type (Max-length) Description
id int id của sản phẩm
code string Mã code của sản phẩm
name string Tên sản phẩm
quantity int Số lượng sản phẩm
price int Giá sản phẩm
imei int Imei của sản phẩm. Nếu sản phẩm tồn tại imei sẽ hiện thêm trường này