Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
135 lines (106 sloc) 4.79 KB

API Request, Response

Get API Account

Hiện tại tài khoản API chỉ cấp cho khách hàng đã kí hợp đồng với Nhanh.vn, xin vui lòng liên hệ với nhân viên Nhanh.vn đã kí hợp đồng với anh/chị để được trợ giúp.

(The register form will be available soon) Các câu hỏi trong quá trình tích hợp API xin gửi về dev@nhanh.vn đội ngũ kĩ thuật sẽ tiếp nhận và trả lời quý khách.

An API account includes:

Param Data type (Max-length) Description
apiUsername string(32) API Username
secretKey string(32) used to create the checksum

Environment

Testing Production
https://dev.nhanh.vn/api/order/add https://graph.nhanh.vn/api/order/add
https://dev.nhanh.vn/api/product/add https://graph.nhanh.vn/api/product/add
https://dev.nhanh.vn/api/product/detail https://graph.nhanh.vn/api/product/detail
... ...

Request

 • RESTful applications use HTTP requests to post data. The POST params include:
Param Data Type (Max-length) Mandatory Description
version string(10) Yes The current version is 1.0
storeId string(20) No id gian hàng trên các sàn thương mại điện tử. Param này chỉ bắt buộc với các sàn.
apiUsername string(32) Yes API Username
data string Yes The JSON encoded string of an array (data structure will be explained in each request below).
checksum string(32) Yes Each request must have a checksum to validate the data. See How to create the checksum below.

Một vài request sẽ có 1 dataString cố định (VD như khi lấy danh mục sản phẩm sẽ là: productcategory, khi lấy danh sách hãng vận chuyển sẽ là: carriers...), bạn chú ý ở từng API sẽ có ghi chú về fixed dataSring ở mục request của API đó.

Response

 • The response is a JSON encoded string, which decodes into the following structure:

  {
   "code": 1, // 1 = success, 0 = failed (see errors in messages)
   "messages": { // if the code = 0 the server will return error messages
     "error code": "message 1",
     "error code": "message 2"
   },
   "data": {
     // structure will be explained in detail each request below
   }
  }

Create checksum

 • dataString = json_encode(data array)
 • checksum = md5(md5(secretKey + dataString) + dataString)

Code Sample

<?php

  $apiUsername = "_YOUR_API_USERNAME_";
  $secretKey = "_YOUR_SECRET_KEY_";

  $dataArray = array(
    // product 1
    array( 
      'id' => '1741235',
      'parentId' => null,
      'code' => 'SSGS2',
      'barcode' => null,
      'name' => 'Samsung galaxy S2',
      'image' => 'http://example.com/images/samsung-galaxy-s-2.jpg',
      'images' => array(),
      'shippingWeight' => 370, // gram
      'importPrice' => 12000000,
      'price' => 13500000,
      'vat' => 10, // 10%
      'status' => 'Active',
    )
    // product 2
    // ...
  );

  $dataString = json_encode($dataArray);
  $checksum = md5(md5($secretKey . $dataString) . $dataString);

  $postArray = array(
    "version" => "1.0",
    "apiUsername" => $apiUsername,
    "data" => $dataString,
    "checksum" => $checksum
  );

  $curl = curl_init(“https://dev.nhanh.vn/api/product/add”);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $postArray);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

  $curlResult = curl_exec($curl);

  if(! curl_error($curl)) {
    // success
    $response = json_decode($curlResult);
  } else {
    // failed, cannot connect nhanh.vn
    $response = new stdClass();
    $response->code = 0;
    $response->messages = array(curl_error($curl));
  }
  curl_close($curl);

  if ($response->code == 1) {
    // send product successfully
  } else {
    // failed, show error messages
    if(isset($response->messages) && is_array($response->messages)) {
      foreach($response->messages as $message) {
        echo $message;
      }
    }
  }
You can’t perform that action at this time.