Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
32 lines (22 sloc) 1.24 KB

/api/order/addcomplain

Tính năng này dùng để đồng bộ khiếu nại giữa đơn hàng của bạn và đơn hàng trên Nhanh.vn.

Request

Key Data type Mandatory Description
id int Yes ID đơn hàng bên website của bạn
reason int No Lý do khiếu nại :
6 - Lý do khác
7 - Chậm chuyển tiền
8 - Báo hàng hoàn
9 - Báo phát lại
10 - Yêu cầu miễn giảm cước vận chuyển, bồi thường
33 - Báo lưu kho tại bưu cục
34- Yêu cầu cập nhật lại trạng thái
35 - Báo hủy đơn
36- Thay đổi thông tin đơn hàng, đổi tiền thu hộ COD
37- Báo gom đơn
description string Yes Nội dung khiếu nại

Response:

{
	"code": 1, // 1 is success, 0 is error
	"messages": [ ], // error messages if code is 0
	"data": [
		"complainId" => 5174985, 
		// complainId: ID khiếu nại trả về. Khi Nhanh.vn trả kết quả phản hồi khiếu nại sẽ kèm thêm complainId này.
	]
}

Xem thêm kết quả phản hồi khiếu nại tại đây