Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
39 lines (29 sloc) 984 Bytes

/api/order/history

  • Tính năng này dùng để lấy lịch sử thao tác với đơn hàng.

Request

Param Data Type Mandatory Description
orderId Int Yes ID đơn hàng trên Nhanh.vn

Response

  • JSON decode the response to get the structure:
Key Data Type (Max-length) Description
code int 1 = success or 0 = failed
messages array is an array of error messages if code = 0
data array Mảng danh sách lịch sử thao tác của đơn hàng
[
	// history 1
	[
		"step": Hành động,
		"createdBy": Được thao tác bởi ai,
		"createdDateTime": Thời gian thao tác, định dạng yyyy-mm-dd hh:mm:ii
		"oldStatus": Trạng thái trước khi thao tác,
		"newStatus": Trạng thái sau khi thao tác
	]
	// history 2
	// ...
]