Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
127 lines (110 sloc) 5.55 KB

/api/order/index

 • Tính năng này dùng để lấy danh sách đơn hàng.

Request

Param Data Type (Max-length) Mandatory Description
page int No Phân trang (giá trị mặc định là 1)
fromDate string No Ngày tạo đơn hàng: Định dạng y-m-d.
toDate string No Ngày tạo đơn hàng: Định dạng y-m-d.
id int No ID đơn hàng trên Nhanh.vn
customerMobile string No điện thoại của người nhận hàng
statuses array No Trạng thái đơn hàng xem tại đây
fromDeliveryDate string No Định dạng: y-m-d. Ngày giao hàng
toDeliveryDate string No Định dạng: y-m-d. Ngày giao hàng
carrierId int No id hãng vận chuyển (Lấy từ /api/shipping/fee)
carrierCode string(36) No Mã vận đơn hãng vận chuyển
type string No Loại đơn hàng, giá trị có thể là: “Shipping” (Chuyển hàng) hoặc “Shopping” (Khách tới mua tại cửa hàng).“PreOrder”(Khách đặt hàng trước).Giá trị mặc định là Shipping.
shippingType string No Loại chuyển hàng:
- [G] Chuyển hàng tận nhà
- [Đ] Đổi sản phẩm
- [T] Khách trả lại hàng
customerCityId int No Mã thành phố của người nhận hàng (Lấy từ /api/shipping/location)
customerDistrictId int No Mã quận huyện của người nhận hàng (Lấy từ /api/shipping/location)
handoverId int No ID biên bản bàn giao

Response

JSON decode the response to get the structure:

Key Data Type(Max-length) Description
code int 1 = success or 0 = failed
messages [ ] is an array of error messages if code = 0
data [ ] Mảng danh sách đơn hàng
data = 
[
  "totalPages": int, // Tổng số trang
  "totalRecords": int, // Tổng số bản ghi tất cả các trang
  "page": int, // Trang hiện tại
  "orders": [ // Danh sách đơn hàng trang hiện tại
    [
      // Đơn hàng 1
      "id": int, // ID đơn hàng
      "depotId": int, // Mã kho
      "depotName": string, // Tên Cửa hàng
      "typeId": int, //mã loại đơn hàng
      "type": string, // Loại đơn hàng (Shipping | Shopping)
      "shippingTypeId": int, //Mã loại chuyển hàng
      "shippingType": string, // Loại chuyển hàng
      "moneyDiscount": double, // Tiền chiết khấu      
      "moneyDeposit": double, // Tiền đặt cọc
      "moneyTransfer": double, // Tiền chuyển khoản
      "serviceId": int, // Mã dịch vụ vận chuyển
      "carrierId": int, // ID hãng vận chuyển
      "carrierCode": string, // Mã hãng vận chuyển
      "carrierName": string, // Tên hãng vận chuyển
      "shipFee": double, // Phí vận chuyển,
      "codFee": double, // Phí thu tiền hộ,
      "customerShipFee": double,// Phí thu của khách,
      "returnFee": double,// Phí chuyển hoàn,
      "overWeightShipFee": double,// Phí vượt cân,
      "carrierServiceName": string, // Dịch vụ vân chuyển
      "description": string, // ghi chú của khách hàng
      "privateDescription" string, // ghi chú của CSKH
      "customerId": int, // Mã khách hàng
      "customerName": string, // Tên khách hàng
      "customerMobile": string, // Họ tên khách hàng
      "customerEmail": string, // Email khách hàng
      "customerAddress": string, // Địa chỉ khách hàng
      "customerCityId": int, // Mã tỉnh
      "customerCity": string, // Thành phố
      "customerDistrictId": int, // Mã quận/huyện
      "customerDistrict": string, // Quận huyện
      "createdById" : int, // ID người tạo đơn 
      "createdByName": string,// Người tạo đơn
      "createdDateTime": string, // Thời gian tạo đơn hàng
      "deliveryDate": string, // Thời gian giao đơn hàng
      "statusCode": string, // Mã trạng thái
      "statusName": string, // Trạng thái đơn hàng
      "calcTotalMoney" : double, // Tổng thu của khách
      "trafficSourceId" : int // Id nguồn đơn hàng 
      "trafficSourceName" : string // Tên nguồn đơn hàng
      "saleId": int // ID nhân viên bán hàng
      "saleName": string // Tên nhân viên bán hàng
      "products": array, // Xem bảng Order Product bên dưới
    ],
    [
      // Đơn hàng 2
    ],
    // ...
  ]
]

Order Product

[
  [
    "productId": int, // ID sản phẩm
    "productName": string, // Tên sản phẩm
    "productCode": int, // Mã sản phẩm
    "productBarcode": string, // Mã vạch sản phẩm
    "price": double, // Giá sản phẩm
    "quantity": double, // Số lượng sản phẩm
    "weight": int , // Trọng lượng sản phẩm
    "imei": string, // IMEI của sản phẩm
    "discount": double, // Chiết khấu theo sản phẩm
    "description": string, // Mô tả sản phẩm
  ],
  [
    // Sản phẩm 2
  ],
  // ...
]