Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
55 lines (45 sloc) 3.52 KB

Listen order status

  • Website của bạn cần đăng kí một URL để nhận trạng thái đơn hàng cập nhật từ Nhanh.vn (cập nhật realtime khi trạng thái đơn hàng thay đổi bên trong Nhanh.vn).
  • Nhanh.vn chỉ gửi trạng thái các đơn hàng từ hệ thống khác bắn sang Nhanh.vn, các đơn hàng tạo trực tiếp ở Nhanh.vn sẽ không phát sinh việc cập nhật trạng thái này.

Request

  • Nhanh.vn send a POST request to your listen URL. See common request params.
  • Decode data string (JSON) to get the data object: The properties of each order if updateType is Status or CheckPayment:
Param Data type (Max-length) Description
id string(20) id của đơn hàng được đồng bộ từ website của bạn sang Nhanh.vn
status string Trạng thái đơn hàng xem tại đây
reason string Lí do theo trạng thái xem tại đây
carrierId int / null id của hãng vận chuyển
carrierServiceId int / null id của dịch vụ vận chuyển
sendCarrierDateTime string / null Thời gian gửi đơn hàng sang hãng vận chuyển. Định dạng: yyyy-mm-dd hh-mm-ss (nếu đơn chưa gửi sang hãng vận chuyển thì giá trị sẽ là null)
weight int trọng lượng của đơn hàng (tính bằng gram) do doanh nghiệp khai báo.
carrierWeight int trọng lượng của đơn hàng (tính bằng gram) do hãng vận chuyển trả kết quả.
customerShipFee double Phí thu của khách
shipFee double Phí vận chuyển
overWeightShipFee double Phí vượt cân
returnFee double Phí chuyển hoàn (các đơn hàng không phát được, chuyển trả lại người gửi)
codFee double Phí thu tiền hộ (nếu đơn hàng cần thu tiền, các đơn chỉ giao hàng mà không cần thu tiền sẽ không có khoản phí này).
totalProductMoney double Tổng giá trị các sản phẩm trong đơn: (Số lượng * Giá) + VAT
discount double Chiết khấu
moneyTransfer double Tiền đã chuyển khoản
moneyDeposit double Tiền đặt cọc
paymentForSender double Số tiền thanh toán cho người gửi hàng (đã trừ đi các loại phí phải trả cho hãng vận chuyển)
deliveryDate date Ngày giao hàng (yyyy-mm-dd)

Sau khi nhận được kết quả từ Nhanh gửi sang, bạn cần trả lại response cho Nhanh đánh dấu trạng thái của lần đồng bộ này:

{
 "code": 1,
 // Nếu tình huống updateType = CheckPayment, trả thêm kết quả cho từng đơn
 "data": [
     "id": 1 // id là id đơn hàng từ website của bạn gửi sang Nhanh, 1 là check thanh toán thành công, 0 là check thanh toán không thành công
 ]
}
  • The properties if updateType is Payment:
Param Data type(Max-length) Description
updateType string fixed value: Payment
paymentCode string Mã giao dịch chuyển tiền (Nhanh.vn thanh toán tiền trả doanh nghiệp khi đã giao hàng thành công)
paymentMoney double Số tiền đã chuyển
totalOrders int Tổng số đơn trong lần thanh toán này

Sau khi bạn nhận được kết quả và xử lý thành công cần trả response dạng json: {code: 1} để Nhanh.vn đánh dấu trạng thái thanh toán đã được gửi thành công.

You can’t perform that action at this time.