Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
51 lines (44 sloc) 1.93 KB

/api/product/add

  • Tính năng này dùng để gửi thông tin sản phẩm từ website của bạn sang Nhanh.vn.

Request

// each request can send maximum 300 products
[
	[product 1], // see the structure in the table below
	[product 2],
	// ...
]
Key Data type Mandatory Description
id string(20) Yes id của sản phẩm
idNhanh bigint No id sản phẩm trên Nhanh.vn (idNhanh đồng bộ từ Listen product updated from Nhanh.vn)
code string(255) No Mã sản phẩm
barcode string(20) No Mã vạch của sản phẩm
name string(255) Yes Tên sản phẩm
image string(255) No Ảnh đại diện của sản phẩm. Đường dẫn ảnh là đường dẫn tuyệt đối, VD: http://example.com/images/samsung-galaxy-s-2.jpg
images array No Các ảnh khác của sản phẩm, đường dẫn ảnh là địa chỉ tuyệt đối.
shippingWeight int No Cân nặng cả vỏ hộp tính bằng gram, được sử dụng để tính phí vận chuyển khi đặt hàng.
vat int No % thuế giá trị gia tăng (VD: 10)
price int Yes Giá bán của sản phẩm
importPrice int No Giá nhập của sản phẩm
wholesalePrice int No Giá bán buôn của sản phẩm
status string No Trạng thái của sản phẩm: Active or Inactive

Response:

The response: JSON decode the response to get the structure:

[
	"ids" => [
		"id sản phẩm website tích hợp 1" => "id sản phẩm trên Nhanh 1",
		"id sản phẩm website tích hợp 2" => "id sản phẩm trên Nhanh 2",
		...
	]
	"barcodes" => [
		"id sản phẩm website tích hợp 1" => "mã vạch sản phẩm trên Nhanh 1",
		"id sản phẩm website tích hợp 2" => "mã vạch sản phẩm trên Nhanh 2",
		...
	]
]